Treść podstrony

Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki

Kierownik Katedry

Pracownicy naukowo-dydaktyczni:

Pracownicy dydaktyczni

Współpracownicy

Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki została powołana 1 października 2019 roku. Działalność Katedry jest kontynuacją tradycji Katedry Pedagogiki Muzyki, która funkcjonowała w latach 2014-2019 pod kierownictwem dr hab. Anny Walugi, a wcześniej pod różnymi nazwami: jako Katedra Edukacji Muzycznej, (2004-2006, prof. Czesław Freund) czy Katedra Wychowania Muzycznego (1990-1993) / Katedra Pedagogiki Wychowania Muzycznego (1993-2000, prof. dr hab. Leon Markiewicz). W roku 2006 Katedra przekształcona została w Zakład Edukacji Muzycznej, który działał najpierw w strukturze Katedry Chóralistyki, a od roku 2014 już w strukturze Katedry Pedagogiki Muzyki. W roku 2014 do Katedry dołączyli pedagodzy związani ze specjalnością Rytmika i przedmioty teoretyczno-muzyczne, działający dotąd w Zakładzie Rytmiki, funkcjonującym w strukturze Katedry Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (2008-2014).

Katedra Edukacji Muzycznej i Rytmiki koordynuje działalność naukowo-badawczą pracowników naukowych oraz sprawuje merytoryczny nadzór nad tokiem studiów na kierunku studiów Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej – na specjalnościach:

 1. edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych oraz przedmioty ogólnomuzyczne,
 2. rytmika i przedmioty ogólnomuzyczne.
 • Główne kierunki działalności badawczej i dydaktycznej Katedry obejmują:
  • teorię i metodykę edukacji muzycznej i kulturalnej w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w placówkach pozaszkolnych
  • popularyzację metod Emila Jaques-Dalcroze'a, Zoltána Kodálya, Carla Orffa i Edwina Gordona
  • teorię i praktykę przedmiotów ogólnomuzycznych w szkolnictwie muzycznym I stopnia
  • rytmikę na różnych szczeblach edukacji muzycznej w przedszkolach, w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w szkole muzycznej I i II stopnia,
  • teorię i praktykę prowadzenia zespołów muzycznych
  • popularyzację sztuki muzycznej.
 • Do podstawowej działalności Katedry należy:
  • organizowanie konferencji naukowych, warsztatów, seminariów i sympozjów,
  • organizowanie wykładów prowadzonych przez wybitnych specjalistów z dziedziny edukacji muzycznej i dyscyplin pokrewnych,
  • współpraca z uczelniami artystycznymi w Polsce oraz z ośrodkami zagranicznymi,
  • dbałość o rozwój naukowy członków Katedry,
  • opracowywanie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Kierunku,
  • organizowanie studenckich konferencji naukowych z cyklu Muzyka w zwierciadle czasu,
  • prowadzenie badań z udziałem studentów m.in. nad: sylwetką nauczyciela muzyki, rozwojem muzycznym dzieci, zainteresowaniami i preferencjami muzycznymi dzieci i młodzieży,
  • dbałość o wysoki poziom prowadzonych zajęć i praktyk studenckich,
  • organizowanie koncertów dla dzieci i młodzieży,
  • wspieranie inicjatyw studenckich mających na celu poszerzenie doświadczeń teoretycznych i praktycznych (Koło Naukowe Speculum, Koło Naukowe Rytmiki z sekcją Teatr Rytmu Katalog),
  • organizowanie wyjazdów krótkoterminowych do Instytutów Carla Orffa w Salzburgu, Zoltána Kodálya w Kecskemet i Instytutu Emila Jaques-Dalcroze'a w Genewie.

Od października 2018 roku Katedra zainicjowała dwuletnie studia podyplomowe Muzyki tradycyjnej, które wypełniają lukę, jaka istnieje w ofercie programowej polskich wyższych uczelni muzycznych. Wzorem wielu uczelni zagranicznych dajemy zainteresowanym osobom szansę studiowania muzyki tradycyjnej pod okiem najwybitniejszych muzyków instrumentalistów, wokalistów, tancerzy oraz wykładowców – specjalistów z dziedziny etnomuzykologii. Studia te są pierwszą w Polsce strukturą akademicką skierowaną do młodych pasjonatów muzyki tradycyjnej.

Zobacz również:


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie