Treść podstrony

Deklaracja dostępności

Dostępność cyfrowa

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Data publikacji strony internetowej: 31.12.2022.


Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2023.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 25.03.2024.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą WCAG 2.1 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • Menu pomocnicze,
  • Włączenie obrazu na stronie w skali szarości,
  • Responsywność strony,
  • Zrozumiała i przejrzysta prezentacja zawartości,
  • Możliwość poruszania się po stronie z wykorzystaniem myszki i/lub klawiatury,
  • Czytelne czcionki,
  • Mapa strony,
  • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych,
  • Na wszystkich stronach dostępna jest wyszukiwarka na banerze.

Oświadczenie sporządzono dnia 25.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kacper Skórka, adres poczty elektronicznej dostepnosc@am.katowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 32 779 21 193. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 

Dostępność architektoniczna

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne od ulicy Zacisze tylko dla osób pełnosprawnych.
Wejście do budynku na I piętro dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu jest możliwe windą usytuowaną w budynku przy ulicy Wojewódzkiej 33.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Brak windy. Istnieje możliwość poruszania się na wózku w obrębie I piętrze.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, parking wzdłuż ul. Zacisze.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Wojewódzka 33, 40-025 Katowice.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście z pochylnią dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się od ulicy Damrota. Drzwi aluminiowe duże - przesuwne. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Budynek wyposażony w windy dostępne dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, parking wzdłuż ul. Zacisze.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 5, 40-025 Katowice.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne tylko dla osób pełnosprawnych.
Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu tylko windą zewnętrzną zabudowaną na bocznej ścianie budynku od strony parkingu.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Istnieje możliwość poruszania się na wózku. Winda umożliwia poruszane się do 2 piętra.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, parking wzdłuż ul. Zacisze.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Krasińskiego 27, 27a, 40-025 Katowice.

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Wejście główne tylko dla osób pełnosprawnych.
Wejście do budynku z pochylnią dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu znajduje się z tyłu budynku od strony podwórka. Drzwi aluminiowe duże. Istnieje możliwość poruszania się na wózku.

Dostępność korytarzy, schodów i wind.
Brak windy. Brak wejścia dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu na piętro.

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Toalety na parterze dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Przy budynku znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych ogólnodostępne, parking wzdłuż ul. Krasińskiego.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie