Treść podstrony

Pasternak Anetta

prof. dr hab.

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Edukacji Muzycznej i Rytmiki na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Na Specjalności Rytmika wykłada następujące przedmioty: rytmikę, improwizację fortepianową, solfeż, kompozycję ruchową utworów muzycznych, proseminarium metody Dalcroze’a oraz rytmikę w profilaktyce i terapii. W Zakładzie Tańca uczy kształcenia słuchu, natomiast w ramach interdyscyplinarnego kierunku międzyuczelnianego (UŚ, ASP i AM) prowadzi zajęcia choreoterapii z rytmikoterapią

Konsultant Centrum Edukacji Artystycznej, a także członek La Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique. Przewodnicząca komitetu organizacyjnego oraz członek komitetu naukowego the 4th International Conference of Dalcroze Studies (2018 – 2019). Pomysłodawca Ogólnopolskiej Sesji Warsztatowej nt.: „Muzyka i ruch w działaniach terapeutycznych”, którą organizowała w latach 2002 – 2013. Posiada długoletnie doświadczenie związane z zastosowaniem rytmiki na etapie edukacji wczesnoszkolnej w szkołach ogólnych oraz muzycznych.  Od 26 lat pełnił funkcję opiekuna Koła Naukowego Rytmiki oraz kierownika artystycznego Teatru Rytmu „Katalog” działającego w ramach Akademii Muzycznej w Katowicach. 

Zainteresowania badawcze

Anetta Pasternak

Specjalizuje się w interpretacjach ruchowych muzyki XX wieku. W sferze jej szczególnych zainteresowań pozostaje solfeż Dalcroze’owski, a także terapeutyczny aspekt metody rytmiki. Jest autorką siedmiu projektów badawczych obejmujących problematykę edukacji muzycznej oraz interpretacji dzieła muzycznego.

Działalność naukowa i pedagogiczna

Prowadziła liczne wykłady oraz zajęcia warsztatowe, w kraju i za granicą m.in. w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, a także University of Music and Performing Arts w Wiedniu, Royal College of Music w Sztokholmie, Coventry University w Wielkiej Brytanii, Showa University of Music w Tokio, Instytucie Rytmiki w Hellerau w Niemczech, Instytucie E. Jaques-Dalcroze’a w Genewie, Uniwersytecie Pedagogicznym w Odessie i Sumach na Ukrainie, a ponadto w Stanach Zjednoczonych Institute for Jaques-Dalcroze Education w Bethlehem, University of Washington w Seattle, Westminster Choir College w Princeton, oraz w ośrodkach edukacji na Tajwanie i Tajlandii.

Dorobek artystyczny 
Dorobek Anetty Pasternak obejmuje 64 interpretacje ruchowe muzyki oraz 8 spektakli autorskich zaprezentowanych w kraju i za granicą: Austrii, Japonii, Niemczech, Szwajcarii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Tajwanie, Tajlandii oraz Ukrainie.

Nagrody:
•    Srebrny Krzyż Zasługi (2023)
•    Nagrody Rektora (1998, 2013, 2019)
•    I nagroda - II Europejski Konkurs Rytmiki w Trossingen w Niemczech (1998) 
•    I nagroda - XXVI Spotkania Teatralne w Tychach (1999)

Lista publikacji

Monografia:
•    Pasternak A., Modalne i rytmiczne aspekty języka muzycznego Oliviera Messiaena w ruchowych interpretacjach muzyki na przykładzie wybranych utworów, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2008.

Artykuły
•    Pasternak A., Plastique Animée in the works of the Theatre of Rhythm Katalog, Le Rythme, Fedération Internationale des Enseignantes de Rythmique, Genève 2021.
•    Pasternak A., Januszewska A., Znaczenie solfeżu Emila Jaques-Dalcroze’a w rozwoju muzykalności oraz zdolności twórczych uczniów klas I-III szkoły muzycznej I stopnia w świetle badań własnych, w: „Konteksty kształcenia muzycznego” t. 7 nr 1 (11), red. E. Kumik, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2020.
•    Pasternak A., Inspiracje antykiem w Dalcroze’owskiej koncepcji rytmiki, w: Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji t. VII, red. E. Wojtyga, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2018.
•    Pasternak A., W labiryncie interpretacji – plastique animée w kontekście dzieła otwartego, Wydawca: „Konteksty kształcenia muzycznego” Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, tom 5 nr 1 (8) 2018.
•    Pasternak A., Trzepierczyńska A., O dezintegracji metody Emila Jaques-Dalcroze'a w polskim systemie kształcenia muzycznego. Refleksje na temat roli solfeżu dalcroze’owskiego w szkole muzycznej I stopnia, Wydawca: „Konteksty kształcenia muzycznego” Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, tom 5 nr 1 (8) 2018.
•    Pasternak A., Trzepierczyńska A., Zaginione ogniwo? Rozważania o solfeżu dalcroze’owskim, w: Rytmika w kształceniu muzyków, aktorów, tancerzy i w rehabilitacji t. VII, red. E. Wojtyga, Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Łódź 2018.
•    Pasternak A., Lipiec A., Autorski projekt zajęć muzyczno-ruchowych w żłobku wykorzystujący elementy metody Emila Jaques-Dalcroze’a oraz Weroniki Sherborne, w: Polskie Pismo Muzykoterapeutyczne, nr 3, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2016.
•    Pasternak A., Daroch O., Wpływ ćwiczeń rytmiki dalcroze’owskiej na poprawę funkcjonowania osób w wieku senioralnym, w: Polskie Pismo Muzykoterapeutyczne, nr 3, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2016.
•    Pasternak A., Bajki muzyczne i ich znaczenie dla rozwoju twórczej ekspresji dziecięcej, w: Kultura – Sztuka – Edukacja t. 1, red. B. Kurowska, K. Łopot-Dzierwa, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2015.
•    Pasternak A., Zastosowanie metody rytmiki w edukacji muzyczno-ruchowej tancerzy. Refleksje z własnych doświadczeń w pracy na Kierunku Taniec w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, w: Актуальні питання мистецької освіти та виховання, t. 1–2 (3–4), Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. S. Makarenko, Sumy 2014.
•    Pasternak A., The Role of Fairy Tales Set to Music in the Development of a Child's Imagination, w: American Dalcroze Journal 2012, nr: 39.
•    Pasternak A., Rytmika Emila Jaques-Dalcroze'a jako metoda kształcenia polisensorycznego, w: Nauki pedagogiczne: teoria, historia, technologie innowacyjne, t. 7, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. A. S. Makarenko, Sumy 2012.
•    Pasternak A., Rhythmic Aspects of the Musical Language of Olivier Messiaen - a Movement Interpretation of Music, based on "Cantéyodjayâ", w: Kongressband Europaischer rhythmik-kongress Wien 09, t. 1, Universitat für Music und Darstellende Kunst Wien 2012.
•     Pasternak A., Terapeutyczne aspekty metody rytmiki w pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (ryzyko dysleksji rozwojowej) na etapie edukacji wczesnoszkolnej, w: Arteterapia. Od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Łódź 2011.
•    Pasternak A., Metoda rytmiki w terapii dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi (ADHD), w: Arteterapia w medycynie i edukacji, red. W. Karolak, B. Kaczorowska, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2008.
•    Pasternak A., Znaczenie ruchu w metodzie rytmiki jako czynnika pośredniczącego w rozwoju wyobraźni muzyczno-plastycznej, w: Dziecko w kulturze europejskiej, red. M. Knapik, W. Sacher, Biblioteka Śląska, Uniwersytet Śląski – Wydział Pedagogiki i Psychologii Zakład Arteterapii, Katowice 2005.
•    Pasternak A., Znaczenie rytmiki w kształtowaniu twórczej postawy dziecka, w: Teoretyczne i metodyczne zasady rozwoju oświaty artystycznej w kontekście europejskiej integracji, Sumy-Kijów 2005.
•    Pasternak A., Pedagogiczno-artystyczna koncepcja E. Jaques-Dalcroze’a a jej zastosowanie w polskim szkolnictwie, w: Teoretyczne i metodyczne zasady rozwoju oświaty artystycznej w kontekście europejskiej integracji, Sumy-Kijów 2005.

Research and teaching staff member of the Department of Music Education and Eurhythmics at the Faculty of Composition, Conducting, Theory and Music Education of the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice. At the Eurhythmics Specialization, lectures on the following subjects: eurhythmics, piano improvisation, solfege, movement composition of musical works, proseminar of the Dalcroze method and eurrhythmics in prevention and therapy. In the Department of Dance, conducts classes in ear training, while as part of an interdisciplinary interuniversity course (UŚ, ASP and AM) leads classes in choreotherapy with eurhythmics therapy.
Consultant to the Center for Arts Education, and member of La Fédération Internationale des Enseignants de Rythmique. Chair of the organization committee and member of the scientific committee of the 4th International Conference of Dalcroze Studies (2018 –2019). Originator of the National Workshop Session on “Music and Movement in Therapeutic Activities,” which she organized from 2002 to 2013. Anetta Pasternak has many years of experience related to the application of eurhythmics at the early childhood education stage in comprehensive and music schools. For 26 years, she held the position of supervisor of the Scientific Circle of Eurhythmics and artistic director of the Rhythm Theater “Katalog” operating within the Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice.

Research interests
Specializes in movement interpretations of 20th century music. Her special interests include Dalcroze solfege, as well as the therapeutic aspect of eurhythmics. She is the author of seven research projects involving issues of music education and interpretation of musical work.
Scientific and pedagogical activities
In Poland and abroad, she has given numerous lectures and workshops, including at the Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź, the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music in Poznań, the Stanisław Moniuszko Academy of Music in Gdańsk, as well as the University of Music and Performing Arts in Vienna, the Royal College of Music in Stockholm, Coventry University in the UK, Showa University of Music in Tokyo, the Institute of Rhythm in Hellerau in Germany, the E. Jaques-Dalcroze Institute in Geneva, Pedagogical University in Odessa and Sumy in Ukraine, as well as in the United States - Institute for Jaques-Dalcroze Education in Bethlehem, University of Washington in Seattle, Westminster Choir College in Princeton, and education centers in Taiwan and Thailand.

Artistic achievements
Anetta Pasternak’s oeuvre includes 64 movement interpretations of music and 8 original performances presented at home and abroad: Austria, Japan, Germany, Switzerland, Sweden, the United States, Taiwan, Thailand, Ukraine.

Awards:
•    Silver Cross of Merit (2023)
•    Rector’s Awards (1998, 2013, 2019)
•    First prize – 2nd European Eurhythmics Competition in Trossingen, Germany (1998)
•    First prize – XXVI Theater Meetings in Tychy (1999)

List of publications

A book
•    Pasternak, A., Modal and Rhythmic Aspects of Olivier Messiaen’s Musical Language in Movement Interpretations of Music on the basis of Chosen Pieces, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2008.

Articles
•    Pasternak A., Plastique Animée in the works of the Theatre of Rhythm Katalog, Le Rythme, Fedération Internationale des Enseignantes de Rythmique, Genève 2021.
•    Pasternak A., Januszewska A., The importance of Emil Jaques-Dalcroze’s solfege to the development of musicality and creative skills in the 1st - 3rd -graders of an elementary music school in the light of the authors’ research, w: „Konteksty kształcenia muzycznego” t. 7 nr 1 (11), ed. E. Kumik, Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź, Łódź 2020.
•    Pasternak A., Inspirations of the antique in Dalcroze’s concept of eurhythmics, in: Euhythmics in the education of musicians, actors, dancers and in rehabilitation vol. VII, ed. E. Wojtyga, Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź, Łódź 2018.
•    Pasternak A., Labyrinths of Interpretation – Plastique Animée in the Context of an Open Work, in: Contexts of Music Education Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź, Vol. 5 No. 1 (8) 2018.
•    Pasternak A., Trzepierczyńska A., On the disintegration of Emil Jaques-Dalcroze’s method in the Polish music education system. Reflections on the role of Dalcroze’s solfège in a first-level music school, Publisher: “Contexts of Music Education” Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź, Vol. 5 No. 1 (8) 2018.
•    Pasternak A., Trzepierczyńska A., The lost link? Reflections on Dalcroze solfège, in: Eurhythmics in the education of musicians, actors, dancers and in rehabilitation vol. VII, ed. E. Wojtyga, Grażyna and Kiejstut Bacewicz Academy of Music in Łódź, Łódź 2018.
•    Pasternak, A., Lipiec, A. Original Project of Music and Movement Nursery Classes Employing the Elements of Emil Jaques-Dalcroze’s’ and Veronica Sherborne’s Methods., in: Polskie Pismo Muzykoterapeutyczne, no. 3, ed. L. Konieczna-Nowak, Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice 2016.
•    Pasternak, A., Daroch, Influence of Dalcroze’s Eurhythmic Exercises on Improving Life Functions of the Elderly, in: Polskie Pismo Muzykoterapeutyczne, no. 3, ed. L. Konieczna-Nowak, Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice 2016.
•    Pasternak, A. Music Fairy Tales and Their Influence on the Development of Children’s Creative Expression, in: Kultura – Sztuka – Edukacja vol. 1, ed. B. Kurowska, K. Łopot-Dzierwa, Scientific Publishing House of the Pedagogical University of Kraków, Kraków 2015.
•    Pasternak, A. Application of Eurhythmic Methods in Music and Movement Education of Dancers. Reflections on the Author’s Experience with Working at the Dance Faculty at University of Humanities and Economics in Łódź, in: Актуальні питання мистецької освіти та виховання, volumes 1–2 (3–4), Ministry of Education and Science of Ukraine, A. S. Makarenko State Pedagogical University, Sumy 2014.
•    Pasternak, A. The Role of Fairy Tales Set to Music in the Development of a Child's Imagination, in: American Dalcroze Journal, vol. 39 no. 1, 2012.
•    Pasternak, A. Emil Jaques-Dalcroze’s Eurhythmics as a Method of Polysensory Education, in: Pedagogical sciences: theory, history, innovative technologies, vol. 7, Makarenko State Pedagogical University, Sumy 2012.
•    Pasternak, A. Rhythmic Aspects of the Musical Language of Olivier Messiaen - a Movement Interpretation of Music Based on "Cantéyodjayâ", in: Kongressband Europaischer rhythmik-kongress Wien 09, vol. 1, Universitat für Music und Darstellende Kunst Wien 2012.
•    Pasternak, A. Therapeutic Aspects of Eurhythmics in Work with Pupils with Special Educational Needs (Risk of Developmental Dyslexia) at the Level of Early School Education, in: Art therapy. From considerations of theory to practical applications, ed. W. Karolak, B. Kaczorowska, University of Humanities and Economics, Łódź 2011.
•    Pasternak, A. Emil Jaques-Dalcroze’s Method in Therapy of Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), in: Art therapy in medicine and education, ed. W. Karolak, B. Kaczorowska, WSHE Publishing House, Łódź 2008.
•    Pasternak, A. The Importance of Movement in Eurhythmics as a Factor Intermediating the Development of Children’s Music and Plastic Imagination, in: The child in European culture ed. M. Knapik, University of Silesia, Katowice 2005.
•    Pasternak A., The importance of eurhythmics in the formation of a child’s creative attitude, in: Theoretical and methodical principles of the development of art education in the context of European integration, Sumy-Kiev 2005.
•    Pasternak A., Pedagogical and artistic concept of E. Jaques-Dalcroze and its application in Polish schooling, in: Theoretical and methodical principles of development of art education in the context of European integration, Sumy-Kiev 2005.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie