Treść podstrony

Katedra Dyrygentury Chóralnej

Kierownik Katedry

Pracownicy badawczo-dydaktyczni:

Pracownicy dydaktyczni:

Historia i działalność Katedry
 
Katedra Dyrygentury Chóralnej działająca w strukturze Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki powołana została 1 października 2014 jako jednostka kontynuująca tradycje Katedry Chóralistyki (1991-2014) oraz wcześniejszego Zakładu Dyrygowania (1988-1991). Podczas wieloletniej działalności Katedry jej kierownikami byli: prof. Jan Wojtacha (1991 – 2006), prof. Czesław Freund (2006 - 2013), prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon (2012 - 2019), prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda (2019 - 2021)  a obecnie prof. dr hab. Władysław Szymański.

Działalność Katedry ukierunkowana jest na wielopłaszczyznowe, praktyczno-teoretyczne kształcenie wyspecjalizowanych dyrygentów chóralnych, mające na celu przygotowanie do indywidualnej działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej czy kulturotwórczej. Sprawuje ona opiekę merytoryczną nad tokiem nauczania w ramach specjalności: Dyrygentura chóralna i przedmioty ogólnomuzyczne Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno–instrumentalnych oraz przedmioty teoretyczne, a także Muzykoterapia.

Katedra Dyrygentury chóralnej stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji jej członków. Ważnym elementem jej działalności jest organizacja konferencji , wykładów otwartych jej członków i zaproszonych gości oraz warsztatów wokalnych i dyrygenckich prowadzonych przez najlepszych chórmistrzów z kraju i zagranicy.

W roku 2015 i 2017 Katedra Dyrygentury Chóralnej była organizatorem Międzynarodowego Festiwalu Chórów Akademii Muzycznych Muzycznych -"KoChAM muzykę współczesną", dofinansowanie pochodziło ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Katedra Dyrygentury Chóralnej jest również organizatorem Dirigere e Cantare - jedynego wokalnego konkursu, dedykowanego adeptom sztuki dyrygenckiej. Odbywa się on w cyklu dwuletnim, którego a pierwsza edycja odbyła się w 2018 roku.

dirigereecantare.am.katowice.pl

W ramach współdziałania ze szkolnictwem muzycznym I i II stopnia Katedra Dyrygentury Chóralnej od roku 1992 współdziałała w corocznym organizowaniu Przeglądu Chórów Szkół Muzycznych Regionu Śląskiego. W jego miejsce, w roku 2013, Katedra zainicjowała Śląski Festiwal Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia, który w roku 2015 przyjął imię prof. Józefa Świdra (1930-2014) – śląskiego kompozytora głównie muzyki chóralnej - przez długie lata zawodowo związanego z Akademią Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Festiwal przyjął formę rozbudowanej propozycji artystycznej, złożonej z szeregu działań warsztatowych, ocenianych przez jurorów przesłuchań chóralnych oraz koncertu galowego, kiedy to chóry rywalizują o zdobycie nagrody Cantus, stanowiącej Grand Prix Festiwalu, którą wręcza przewodnicząca Fundacji im. J. Świdra – córka Kompozytora – Magdalena Świder-Śnioszek.

W działalność artystyczną Katedry Dyrygentury Chóralnej wpisują się również cykliczne koncerty zespołów wokalnych i instrumentalnych, stanowiące egzaminy dyplomowe studentów oraz koncerty organizowane przez dyplomantów poza uczelnią. Istotne miejsce w działalności artystycznej zajmują również projekty ogólnouczelniane, których celem jest współdziałanie z chórami i orkiestrami, działającymi w Uczelni i poza nią.

Członkowie Katedry prowadzą również indywidualną działalność artystyczną, badawczą i dydaktyczną, współpracując z zawodowymi instytucjami artystycznymi, z wyższym i średnim szkolnictwem muzycznym oraz społecznym ruchem śpiewaczym i orkiestrowym, działającym w ramach Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr. Często występują w roli jurorów, konsultantów oraz prowadzą wykłady i warsztaty dla szeroko pojętego środowiska chóralnego.

Studentów, przyszłych adeptów sztuki chóralnej, jednoczy Koło Naukowe, stanowiące przestrzeń do wymiany poglądów, działalności naukowej oraz podejmowania współpracy międzyuczelnianej i wszelkich inicjatyw wzbogacających proces dydaktyczno-artystyczny jego Członków.


Powrót

(fot. K. Kędzierska)
(fot. K. Kędzierska)
(fot. K. Kędzierska)
(fot. K. Kędzierska)
(fot. K. Kędzierska)
(fot. K. Kędzierska)
(fot. K. Kędzierska)
(fot. K. Kędzierska)
(fot. K. Kędzierska)
(fot. K. Kędzierska)
(fot. K. Kędzierska)
(fot. K. Kędzierska)

Wydarzenia

Zobacz wszystkie