Treść podstrony

Erasmus

Program Erasmus umożliwia włączenia się do współpracy międzynarodowej poprzez mobilność studentów i pracowników uczelni.
 

logo_erasmus_co-founded_by_the_European_Union

Podstawowe informacje dla studentów:

Korzyści

Wyjazdy w ramach Programu Erasmus umożliwiają wymianę doświadczeń, doskonalenie znajomości języków obcych, poznanie innych systemów kształcenia, nawiązanie nowych znajomości; pozwala zwiększyć samodzielność i pewność siebie.
 

Kto może ubiegać się o wyjazd?

O wyjazd mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli 1 rok studiów I stopnia, osiągają dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 19 pkt.) i znają język obcy, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą.
 

Czas trwania pobytu, miejsca

Pobyt za granicą w ramach Programu Erasmus może trwać od 2 do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (preferowana jest długość nie mniejsza niż jeden pełny semestr). W ramach Programu Erasmus+ można odbyć okres studiów za granicą w partnerskiej uczelni lub odbyć praktykę w przedsiębiorstwie, organizacji lub innej instytucji. Sprawdź, czy uczelnia, do której chcesz aplikować, znajduje się na
liście uczelni partnerskich Akademii Muzycznej. Jeżeli nie – skontaktuj się z koordynatorem.
 

Erasmus a tryb studiów

Wyjazd jest możliwy zarówno w wypadku stacjonarnego, jak i niestacjonarnego trybu studiów (w wypadku studiów niestacjonarnych nie zwalnia on z odpłatności za studia, zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora w sprawie pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów lub doktorantów).
 

Rekrutacja

Rekrutacja do Programu Erasmus dla studentów obejmuje dwa etapy, które są szczegółowo omawiane podczas spotkania informacyjnego (organizowanego na początku grudnia każdego roku). Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem zdecydowanie zachęcamy do udziału w spotkaniu.
Etap pierwszy – złożenie dokumentów u uczelnianego koordynatora Programu Erasmus. Każdy student może złożyć dokumenty do maksymalnie 3 wybranych uczelni lub organizacji w ramach jednego naboru.
Lista wymaganych dokumentów
Termin: 28 lutego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd (chyba że termin aplikowania w uczelni przyjmującej jest wcześniejszy).
Etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna.
Uwaga! W przypadku wolnych miejsc, ogłoszony może zostać dodatkowy nabór na wyjazd w letnim semestrze danego roku akademickiego do niektórych uczelni.
 

Wsparcie finansowe

Podczas wyjazdu uczestnikom mobilności wypłacane jest stypendium, które z założenia ma pokryć część kosztów podróży i pobytu w innym kraju.
Wysokość stypendium ustalana jest według zasad określonych w aktualnym Przewodniku po Programie Erasmus z uwzględnieniem stawek podanych przez Narodową Agencję. Istnieje możliwość uzyskania zwiększonego wsparcia przez osoby niepełnosprawne lub studentów, którym przysługuje stypendium socjalne. O szczegóły zapytaj uczelnianego koordynatora Programu Erasmus.
 

Uznawalność wyników w nauce

Przed wyjazdem, uczelnia macierzysta podpisze z Tobą "Porozumienie o programie zajęć" (Learning agreement), w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów (w tym: przedmioty, które będziesz realizować w uczelni przyjmującej, liczba punktów ECTS, jaką powinieneś uzyskać). Po zakończeniu mobilności, od uczelni przyjmującej otrzymasz tzw. "Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie osiągnięcia wraz z oceną i liczbą punktów ECTS. Na tej podstawie dziekan zaliczy przedmioty zrealizowane w uczelni zagranicznej. Po powrocie z uczelni przyjmującej zostaniesz też poproszony o wypełnienie specjalnego raportu na temat wyjazdu.
 

Co zrobić przed wyjazdem?

Jeżeli uzyskasz zgodę uczelni lub organizacji zagranicznej i zostaniesz zakwalifikowany na mobilność, bądź w kontakcie z uczelnianym koordynatorem Programu Erasmus. Przed rozpoczęciem mobilności trzeba będzie dokonać kilku formalności: podpisać porozumienie o programie studiów lub praktyki, podpisać umowę, zadbać o ubezpieczenie i - w niektórych przypadkach - o wizę.
 

Dodatkowe zasady

W uczelni przyjmującej będziesz mieć takie same prawa i obowiązki jak jej studenci. Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego ani żadnych dodatkowych opłat za studia. Przedmioty zaliczone w uczelni partnerskiej podczas pobytu na stypendium Erasmus, które nie znajdują się w Twoim planie studiów w uczelni macierzystej, będą uznawane jako Twoje dodatkowe osiągnięcia i wpisane do suplementu Twojego dyplomu. Zachowasz prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki, do których nabyłeś prawo przed wyjazdem. Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w sprawie szczegółowych zasad obowiązujących studentów przy wyjazdach na mobilność zagraniczną (do pobrania poniżej).
 

Informacje dla nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni

Istnieje możliwość wyjazdu do zagranicznej uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia. Chęć takiego wyjazdu należy zgłosić pisemnie uczelnianemu koordynatorowi Programu Erasmus w terminie do 31 października każdego roku, na następny rok kalendarzowy, w którym ma się odbyć wyjazd poprzez złożenie Formularza zgłoszeniowego wraz z „Indywidualnym programem nauczania” (Mobility Agreement), oraz dostarczenia zaproszenia z zagranicznej uczelni partnerskiej (w przypadku STA) lub „Indywidualnego programu szkolenia”. Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zasad obowiązujących pracowników i dot. realizacji mobilności w ramach programu ERASMUS+ (do pobrania poniżej).

Kontakt:
Koordynatorzy Programu Erasmus
Katarzyna Gajówka - Gardawska
Katarzyna Rok
Dział Nauki i Nauczania pok. A
tel. +48 32 7792354
tel. +48 32 7792308
erasmus@am.katowice.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11:00 - 15:00
Wtorek 11:00 - 15:00
Środa 8:00 - 12:00
Czwartek 11:00 - 15:00
Piątek 8:00 - 12:00


» Lista uczelni partnerskich

 

» Erasmus - information for incoming applicants

 

» Deklaracja polityki uczelni - Erasmus

 

» Erasmus policy statement

 

» Karta Uczelni Erasmusa – Erasmus Charter

 

 

Użyteczne linki:


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie