Ogłoszenia

21-07-2022

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego

w Katowicach 

ogłasza

Konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy

na Wydziale Jazzu i Muzyki Rozrywkowej

w zakresie: gra na gitarze

 

 1.   Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
 • posiadają tytuł magistra sztuki
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2.   Kandydaci przystępujący do konkursu, składają w Dziale Kadr następujące dokumenty:

 • podanie o dopuszczenie do konkursu zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000),
 • życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych za okres od 1.01.2019r. do 31.05.2022r.
  • w przypadku kandydatów zatrudnionych w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
   w Katowicach – opis osiągnięć organizacyjnych za okres od 1.01.2019r. do 31.05.2022r.
  • autoreferat zawierający plany kandydata w zakresie działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej i działalności organizacyjnej na rzecz Akademii.

 3.   Kandydaci zobowiązani są w terminie wyznaczonym przez Komisję konkursową do:

 • przeprowadzenia ok. 20-minutowej lekcji pokazowej z udziałem studenta (studentów) wybranego przez kandydata,
 • wykonania ok.15-minutowego recitalu.

 4.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

 5.   Dokumenty należy składać do dnia 10.09.2022 r. w Punkcie Informacyjnym Akademii Muzycznej 
im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 33 lub pocztą tradycyjną na adres:
40-025 Katowice, ul. Zacisze 3.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu. Dokumenty otrzymane po terminie
nie będą rozpatrywane.

 

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku wykładowcy.

 

 

 

 


zobacz również:

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności