Treść podstrony

Realizacja projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

zdjęcie

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”.

Celem głównym projektu jest realizacja nowej oferty kulturalnej Akademii Muzycznej, dzięki zakupowi mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych.

Cele szczegółowe:

 1. Poprawa jakości oferowanych wydarzeń kulturalnych,
 2. Rozwój nowej oferty kulturalnej w regionie,
 3.  Zwiększenie liczby oferowanych wydarzeń kulturalnych,
 4. Wykorzystanie potencjału Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
 5. Możliwość realizacji nagrań i promowania muzyków,
 6. Osiągnięcie światowego poziomu realizowanych wydarzeń artystycznych.

 

Planowane efekty realizacji projektu to:

 • Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem: 1 sztuka,
 • Liczba obiektów zasobów kultury objętych wsparciem: 1 sztuka,
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami: 1 sztuka,
 • Liczba zakupionego trwałego wyposażenia: 39 sztuk,
 • Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne (CI 9):  10 405 odwiedzin/rok,
 • Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem: 53 000 osoby/rok,
 • Udział projektu w odniesieniu do obszaru objętego programem rewitalizacji:  3,39%,
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa): 3 EPC.
   

Dofinansowanie projektu z UE: 6.602.624,18 PLN

Całkowita wartość projektu: 9 507 143,59 PLN


Funkcjonowanie mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych

 

W związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”, przekazujemy informację dotyczącą funkcjonowania mechanizmu zgłaszania nieprawidłowości lub nadużyć finansowych w związku z realizacją projektu.

 

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko stworzyła narzędzie do zgłaszania nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych z POIiŚ. W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

lub

Za pośrednictwem tych mechanizmów należy zgłaszać podejrzenia nieprawidłowości, które dotyczą przedstawicieli instytucji wdrażających Program lub podmiotów realizujących projekty. Celem stworzenia takiego mechanizmu jest wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz zapewnienie najwyższych standardów realizacji projektów.

 

Jednocześnie informujemy, że nie będą podejmowane działania odwetowe wobec pracowników Akademii, wykonawców jak również innych osób powiązanych z realizowanym Projektem, które skorzystały z wyżej wskazanego mechanizmu i w dobrej wierze przekazały informację o możliwości wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego.


 2-06-2017

Postępy w realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Miło nam poinformować, iż w ramach projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, dotychczas rozstrzygnięto postępowania na dostawę następujących instrumentów muzycznych:

skrzypce lutnicze 2 sztuki
klarnet basowy 1 sztuka                
klarnety B i A 4 komplety
klarnet es 1 sztuka
fagoty 2 sztuki
kontrafagot 1 sztuka
flet basowy 1 sztuka
flet poprzeczny 1 sztuka
flet piccolo 1 sztuka
obój 1 sztuka
rożek angielski 1 sztuka
waltornie 4 sztuki
saksofon sopranowy 1 sztuka
saksofon tenorowy 1 sztuka
saksofon basowy 1 sztuka
puzon altowy 1 sztuka
puzon basowy 1 sztuka
puzon tenorowy 1 sztuka

 

 

Większość z wymienionych powyżej instrumentów muzycznych została już dostarczona do Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Ponadto jesteśmy w trakcie realizacji procedur przetargowych dotyczących zakupu mistrzowskiej klasy fortepianów (6 szt.) oraz trąbek (3 szt.).

 

Pragniemy przypomnieć, iż zakup mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych pozwoli zrealizować nową ofertę kulturalną Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, co jest celem głównym realizowanego projektu.


Podpisane umowy dotyczącej dotacji celowej


Pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej” podpisana została umowa nr 17/PE/POIiŚ VIIIoś/2017, której przedmiotem jest udzielenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. kosztów niekwalifikowanego podatku VAT niemożliwego do odzyskania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Zadanie pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 
w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, 
najwyższej jakości oferty kulturalnej”.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


16-08-2018

 

Zakończenie projektu

 

Z przyjemnością informujemy, iż Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach zakończyła realizację projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach projektu zakupionych zostało 45 sztuk mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych, w tym:

Fortepiany Fortepiany Steinway & Sons D-274 – 4 sztuki
Fortepiany Steinway & Sons B-211 – 4 sztuki
Fortepian Yamaha CFX PE – 1 sztuka
Fortepian Bösendorfer 280VC – 1 sztuka
Fortepian Bösendorfer 214VC – 1 sztuka
Trąbki Trąbka B Vincent Bach model Artisan AB190S – 1 sztuka
Trąbka C Vincent Bach model Artisan AC190S – 1 sztuka
Trąbka piccolo Vincent Bach model Artisan AP190S Bb/A – 1 sztuka
Waltornie Waltornie potrójne pełnorozdzielne F/B/wysokie es Engelbert Schmid – 4 sztuki
Flety Flet basowy Altus model 823 – 1 sztuka
Flet poprzeczny Muramatsu DS.HV – 1 sztuka
Flet piccolo A. Braun – 1 sztuka
Oboje Oboje Marigaux model 901 – 2 sztuki
Rożek angielski Rożek angielski Gebruder Möning model 180 Diamant – 1 sztuka
Klarnety Klarnet basowy Buffet Crampon model Tosca DM – 1 sztuka
Komplety klarnetów A i B Buffet Crampon model Tosca DM – 4 sztuki
Klarnet Es Buffet Crampon model Tosca GreenLine DM – 1 sztuka
Fagoty Fagoty R. Walter model Solo – 2 sztuki
Kontrafagot Kontrafagot B. Moosmann model 300 – 1 sztuka
Saksofony Saksofon sopranowy Henri Selmer Paris Serie III GG – 1 sztuka
Saksofon tenorowy Henri Selmer Paris Serie III GG – 1 sztuka
Saksofon basowy Henri Selmer Paris SA80/II GG – 1 sztuka
Puzony Puzon altowy Michael Rath model R11K+R11V – 1 sztuka
Puzon tenorowy Michael Rath model R4F Hagman + R4F Rotax – 1 sztuka
Puzon basowy Michael Rath model R9 Hagman + R9 Rotax – 1 sztuka
Wiolonczela Wiolonczela lutnicza ORSOLO GOTTI (1867-1922) z Ferrary – 1 sztuka
Skrzypce Skrzypce lutnicze zbudowane przez ANTONIAZZI, ROMEO (1862-1925) w roku 1920 – 1 sztuka
Skrzypce lutnicze zbudowane przez przez PARESCHI, GAETANO (1900-1987) w roku 1963 – 1 sztuka
Skrzypce Frignani Lorenzo model Personale/strad. – 1 sztuka
Harfy Harfy Lyon & Healy Style 23 – 2 sztuki

Ostateczny zakres projektu obejmował zatem 39 sztuk pierwotnie zaplanowanych do nabycia instrumentów, a także dodatkowe instrumenty muzyczne (6 sztuk), których zakup umożliwiła zgoda ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Poniżej zamieszczamy dokumentację fotograficzną zakupionych instrumentów muzycznych oraz zachęcamy do zapoznania się załączonym materiałem.

Dokumentacja fotograficzna instrumentów muzycznych – do pobrania

Jednocześnie informujemy, iż w ramach promocji projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnejzakupione instrumenty muzyczne zostały zaprezentowane w trakcie następujących wydarzeń kulturalnych:

 • Koncert Akademickiej Orkiestry Dętej, który odbył się w dniu 15 marca 2018 r.,
 • II Międzynarodowa Sesja Katedry Kameralistyki, która odbyła się w dniach 12-16 marca 2018 r. pn. II Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Artystyczna „Brahms – tajniki stylu”,
 • VI Międzynarodowy Festiwal Akademickich Orkiestr Symfonicznych, który odbył się w dniach 17-20 kwietnia 2018 r.
   

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej dokumentacją fotograficzną każdego z wymienionych wydarzeń kulturalnych. Usługa wykonania materiału fotograficznego dokumentującego wydarzenia kulturalne jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu.

Dokumentacja fotograficzna – Koncert Akademickiej Orkiestry Dętej – do pobrania

Dokumentacja fotograficzna – II Międzynarodowa Sesja Katedry Kameralistyki – część 1 – do pobrania

Dokumentacja fotograficzna – II Międzynarodowa Sesja Katedry Kameralistyki – część 2 – do pobrania       

Dokumentacja fotograficzna – II Międzynarodowa Sesja Katedry Kameralistyki – część 3 – do pobrania

Dokumentacja fotograficzna – II Międzynarodowa Sesja Katedry Kameralistyki – część 4 – do pobrania

Dokumentacja fotograficzna – Międzynarodowy Festiwal Akademickich Orkiestr Symfonicznych – część 1 – do pobrania

Dokumentacja fotograficzna – Międzynarodowy Festiwal Akademickich Orkiestr Symfonicznych – część 2 – do pobrania

Dokumentacja fotograficzna – Międzynarodowy Festiwal Akademickich Orkiestr Symfonicznych – część 3 – do pobrania

Ze względu na to, iż głównym celem zakupu mistrzowskiej klasy instrumentów muzycznych jest realizacja nowej oferty kulturalnej Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, zapraszamy wszystkich miłośników muzyki do udziału w wydarzeniach kulturalnych, w tym koncertach, organizowanych przez Akademię Muzyczną. Szczegółowe informacje na temat repertuaru, kalendarium wydarzeń kulturalnych oraz sposobu pozyskania bezpłatnych wejściówek znajdują się na stronie internetowej Akademii.

 

Ponadto przypominamy, iż do celów szczegółowych realizacji projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnejzaliczają się:

 • poprawa jakości oferowanych wydarzeń kulturalnych,
 • rozwój nowej oferty kulturalnej w regionie,
 • zwiększenie liczby oferowanych wydarzeń kulturalnych,
 • wykorzystanie potencjału Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach,
 • możliwość realizacji nagrań i promowania muzyków,
 • osiągnięcie światowego poziomu realizowanych wydarzeń artystycznych.

Podpisane umowy dotyczącej dotacji celowej

Pragniemy poinformować, iż w związku z realizacją projektu pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej, najwyższej jakości oferty kulturalnej” podpisana została umowa nr 38/PE/POIiŚ VIIIoś/2018, której przedmiotem jest udzielenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. kosztów niekwalifikowanego podatku VAT niemożliwego do odzyskania w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz pozostałych wydatków niekwalifikowalnych.


Zadanie pn. „Wyposażenie Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
w mistrzowskiej klasy instrumenty muzyczne, w celu wprowadzenia nowej,
najwyższej jakości oferty kulturalnej”.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie