Biografie

Waluga Anna, dr hab., prof. AM

Anna Waluga

Anna Waluga

Ukończyła studia na Wydziale Wychowania Muzycznego (1975) oraz Kompozycji
i Teorii Muzyki (1980) w Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach,
a także Doktoranckie Studia oraz Podyplomowe Studia Metodyki Wychowania Muzycznego w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. W 1990 roku obroniła tytuł Doktora Nauk Humanistycznych w Zakresie Pedagogiki w Instytucie Badań Pedagogicznych, przedstawiając rozprawę doktorską nt.: Skuteczność nauczania śpiewu dwugłosowego w klasach I-III według założeń koncepcji Kodalya - promotorem pracy był doc. dr Wojciech Jankowski. Od 1980 rozpoczyna działalność w zakresie badań, prac
i upowszechniania koncepcji edukacji muzycznej Zoltana Kodalya. Kilkakrotnie uczestniczyła w Międzynarodowych Seminariach i Sympozjach Kodalyowskich, m. in.
w 1991 r w Calgary w Kanadzie, 1995 i 1999 w Kecskemet na Węgrzech, 2001 w Helsinkach w Finlandii, 2005 w Leicester w Anglii, 2007 Columbus, Ohio, USA, gdzie wygłaszała referaty na temat prowadzonych badań naukowych, adaptacji koncepcji Kodalya w Polsce oraz autorskiego programu i podręcznika do Muzyki opartych na złożeniach pedagogiki kodalyowskiej. Uczestniczyła również w Seminarium C. Orffa
w Salzburgu w Austrii, a także w Seminariach Teorii Uczenia się Muzyki Edwina Gordona organizowanych w Polsce. Wielokrotnie brała udział w ogólnopolskich sesjach
i konferencjach naukowych, prezentując tam swój dorobek naukowy. Od 1992 roku, we współpracy z Akademią Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie organizowała Polsko-Węgierskie Seminaria Kodalyowskie, w których również prowadziła wykłady i zajęcia praktyczne. W 2009 roku  przewodniczyła komitetowi organizacyjnemu XIX Międzynarodowego Sympozjum Kodalyowskiego, które miało miejsce w tutejszej Akademii. Ponadto była wykładowcą na licznych kursach dla nauczycieli oraz uniwersyteckich studiach podyplomowych. Jej zainteresowania węgierską koncepcją wychowania muzycznego Zoltana Kodalya zaowocowały w postaci opracowania podręczników i przewodników metodycznych do Muzyki dla klas I-III  zatytułowanych Rozśpiewana Szkoła, które napisała wraz z Marią Czarnecką, /wyd. STENTOR 1995 - 1997 r/. Anna Waluga jest autorem programu Muzyki dla Klas Śpiewających I-III zatwierdzonym przez MEN pod numerem: Nr DKW-4014-31/99.
W latach 1990 - 1992 była autorką cyklu radiowych programów muzycznych dla dzieci zatytułowanych Z piosenką jest weselej oraz programów telewizyjnych Muzyczne klocki. Przez około 20 lat prowadziła lekcje muzyki w Szkole Podstawowej nr 12 w Katowicach w klasach z jej autorskim programem. W 2000r była inicjatorką otwarcia Klas Śpiewających /z rozszerzonym programem muzyki/ w SP nr 1 w Katowicach.
W Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach pracuje głównie na kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, a także na kierunku Instrumentalistyka i Teoria muzyki. W okresie od 1991 roku pełniła funkcje prodziekana, dziekana Wydziału Wychowania Muzycznego oraz Prodziekana Wydziały Kompozycji, Teorii i Edukacji Muzycznej. W kadencji 1999-2002 sprawowała funkcję prorektora d/s studenckich i współpracy z zagranicą. Od 2002 do 2005  była  prorektorem d/s nauki i dydaktyki oraz współpracy z zagranicą następnie do 2012 prowadziła Zakład Edukacji Muzycznej.
Od 2010 roku prowadzi (wraz z organizatorką przedsięwzięcia dr Dominiką Lenską) Akademię przedszkolaka,  której zajęcia nawiązują do  kodalyowskiej koncepcji edukacji muzycznej, czyli opierają się  na śpiewaniu i zabawach charakterystycznych dla polskiego folkloru dziecięcego.
W 2012 roku uzyskała tytuł naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Teorii
i pedagogiki muzyki na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu w Ostrawie.
Jest przewodniczącą Stowarzyszenia im. Zoltana  Kodalya w Polsce, członkiem ISME,  IKS /Międzynarodowe Stowarzyszenie Kodalyowskie/, Komitetu Głównego Olimpiady Artystycznej.

  • Opublikowała ponad 50 artykułów w polskich i zagranicznych czasopismach, m. in. w pracach zbiorowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze, Akademii Bydgoskiej, Uniwersytetu w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego,  Akademii Muzycznej w Warszawie, Uniwersytetu w Ostrawie oraz w czasopismach specjalistycznych takich jak: Wychowanie Muzyczne w Szkole, Biuletyn ISME, Biuletyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Kodalyowskiego.
    Opublikowała  3 pozycje książkowe:
    - wspomniane podręczniki wraz z przewodnikiem metodycznym do Muzyki w klasach I-III Rozśpiewana Szkoła  (Warszawa 1995-1997),
    - Pieśń ludowa fundamentem edukacji muzycznej  (Katowice 2005),
    - Śpiew w perspektywie edukacji muzycznej, Koncepcje, badania, programy (Katowice 2012).

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności