Biografie

Kosz Stanisław, st. wykł.

Stanisław Kosz

Stanisław Kosz

Wykształcenie:

 • 1977: magisterium (z wyróżnieniem) na podstawie pracy: „Technika dźwiękowa Oliviera Messiaena w jego cyklu fortepianowym Vingt Regards sur l’Enfant Jesus” (promotor: prof. Józef Świder), sekcja teorii muzyki; Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach

Zatrudnienie:

 • Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Katowicach: 1977
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Opolu, filia w Nysie: 1977-1979
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Nysie: od 1979
 • Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna/Akademia Muzyczna w Katowicach: od 1979, obecnie starszy wykładowca

Nagrody:

 • Nagroda „Tryton Nyski” w kategorii Promocja miasta i gminy Nysa w zakresie kultury i sztuki (Nysa 2006)
 • Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego w dziedzinie kultury (Opole 2006)
 • Pisane pod jego kierunkiem prace magisterskie z zakresu teorii muzyki czterokrotnie uzyskiwały pierwsze nagrody na Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce (1992 – Danuta Mirka, 2000 – Marcin Trzęsiok, 2004 – Wojciech Stępień, 2006 – Grzegorz Wituła)

Pełnione funkcje:

 • Dziekan Wydziału Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki (później Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, 1996-2002)
 • Prodziekan Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu (2002-2008)
 • Dziekan Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu (2008-2016)

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacje książkowe (monografie):

 • „Wojciech Kilar (1932-2013)”, Urząd Miasta Katowice, Katowice 2014

Redakcje:

 • Marian Wallek-Walewski, „Wędrówki w czasie i przestrzeni: Z pism muzycznych”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 1999
 • Jolanta Bauman-Szulakowska, „Forma sonatowa w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Przegląd historyczny i analityczny. Wiek XIX – sonaty fortepianowe i utwory kameralne”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 1999
 • Leon Markiewicz, „Wybrane zagadnienia pedagogiki muzycznej. Materiały pomocnicze
  dla kandydatów na nauczycieli gry instrumentalnej”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2000
 • Jolanta Bauman-Szulakowska, „Śląskie intermundia. Muzyka instrumentalna na Śląsku w latach 1945-1995”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2001
 • Marcin Trzęsiok, „Krzywe zwierciadło proroka. Rzecz o Księżycowym Pierrocie Arnolda Schönberga”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2002
 • „Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze”, red. E. Knapik, W. Kalaga [współpraca redakcyjna m.in. S. Kosz], Wydawnictwo Śląsk, Katowice 2002
 • „Profesorowi Henrykowi Mikołajowi Góreckiemu – Księga”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Muzycznej, Katowice 2003
 • „Wydanie jubileuszowe z okazji 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Nysie”, [wraz z J. Dąbrowskim], Juwex, Nysa 2004
 • Wojciech Niedziela, „Kompozycja, stylistyka i wykonawstwo w jazzowej muzyce fortepianowej
  na przykładzie utworów własnych”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2004
 • Bohdan Pociej, „Bycie w muzyce. Próba opisania twórczości Henryka Mikołaja Góreckiego”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2005
 • Roman Berger, „Zasada twórczości. Wybór pism z lat 1984-2005”, [współredakcja], Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2005
 • „W stronę wartości. Wykłady autorskie z lat 2001-2004”, praca zbiorowa, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2005
 • „Krystian Zimerman doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2005
 • „Profesor Andrzej Jasiński doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2006
 • „Festiwal »Karol Szymanowski i muzyka jego czasów«, w nowej Sali Koncertowej, 11-14.12.2007 Katowice”, książka programowa, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2007
 • Jolanta Szulakowska-Kulawik, „Józef Świder – muzyka, która czekała na postmodernizm”, współredakcja, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2008
 • Waldemar Tamowski, „Praktyka wykonawcza w wiolinistyce solowej okresu baroku, klasycyzmu i romantyzmu i jej stylistyczno-estetyczne dziedzictwo we współczesnej interpretacji solowych utworów kontrabasowych”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2008
 • Mirosław Jacek Błaszczyk, „Kształtowanie dzieła artystycznego przez dyrygenta i solistę
  na przykładzie I Koncertu skrzypcowego Dymitra Szostakowicza i Koncertu wiolonczelowego Stanisława Moryty”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2008
 • Piotr Pławner, „Kształtowanie narracji muzycznej i formy w Partitach na skrzypce i fortepian Witolda Lutosławskiego i Eugeniusza Knapika”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2008
 • Bohdan Pociej, „Stadia muzycznej duchowności. Trzy wykłady”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2009
 • Beata Warykiewicz-Siwy, „Kształtowanie środków artystycznego wyrazu partii skrzypcowej w Sonacie e-moll op. 82 Edwarda Elgara i Sonacie D-dur op. 2 George’a Enescu”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2009
 • „II Festiwal Grudniowy Eugeniusz Knapik »w górę, w ciszę«, 13-16 grudnia 2011 r., Sala Koncertowa”, książka programowa, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2011
 • Grzegorz Biegas, „Kwartet fortepianowy d-moll op. 8 Zygmunta Noskowskiego i Kwintet fortepianowy A-dur op. 81 Antonína Dvořáka – muzyczna synteza pierwiastków uniwersalnych i narodowych”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2011
 • Krzysztof Droba, „Spotkania z Eugeniuszem Knapikiem”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2011
 • „Maestro Stanisław Skrowaczewski doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2012
 • „Musica inter artes: muzyka – sztuki plastyczne – teatr – literatura – filozofia”, [wraz
  z M. Trzęsiokiem], Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2013
 • Andrzej Chłopecki, „Alban Berg. Człowiek i dzieło czasu młodości. Od pieśni solowej do orkiestrowej”, [współredakcja], Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, PWM, Katowice-Kraków 2013
 • „Wojciech Kilar doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
  w Katowicach”, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2014
 • „Maestra Martha Argerich doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach”, [wraz z M. Trzęsiokiem], Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2015
 • „Profesor Mieczysław Tomaszewski doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach”, [wraz z M. Trzęsiokiem], Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2016
 • „Profesor Władysław Stróżewski doktor honoris causa Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach”, [wraz z M. Trzęsiokiem], Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2019
 • „Symfonia otwarta”, [wraz z M. Trzęsiokiem], Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Frodo, Katowice 2019
 • Bartłomiej Barwinek, „Sześć rozmów z profesorem Julianem Gembalskim”, [współpraca redakcyjna wraz z J. Gembalskim], Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2020

Publikacje w monografiach wieloautoskich:

 • „Zabytkowe organy miasta Nysy”, [w:] „Organy na Śląsku”, red. J. Gembalski, Katowice 1984
 • „Symbolika formy w Sonatach fortepianowych Aleksandra Skriabina”, [w:] „Muzyka Fortepianowa VII”, Gdańsk 1987
 • „Neotonalność w polskiej muzyce współczesnej”, [w:] „Stylové problémy a podnĕty současné polské hudby. Janáčkiana XI”, Sbornik materiálů z konferenci 2. a 3. června 1987, Ostrava 1988
 • Sonata h-moll Ferenca Liszta – »retoryczna fantazja«?, [w:] „Muzyka Fortepianowa X”, Gdańsk 1995
 • „Eugeniusz Knapik – Wyspy”, [w:] „Muzyka polska 1945-1995”, Kraków 1996
 • Resignatio pieśń Mindaugasa Urbaitisa do słów Czesława Miłosza”, [w:] „W kręgu muzyki litewskiej”, red. Krzysztof Droba, Kraków 1997
 • „O dziewiętnastowiecznych korzeniach dwudziestowiecznej antyestetyki w muzyce”, [w:] „XXX Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”, Katowice 1997
 • „Igor Strawiński – Cztery etiudy op. 7”, [w:] „Muzyka Fortepianowa XI”, Gdańsk 1998
 • „Glossa do dziejów repryzy w formie sonatowej”, [w:] „Dzieło muzyczne między inspiracją a refleksją”, Gdańsk 1998
 • „Eichendorff i jego muzyczny rezonans”, [w:] „Muzyka w kontekście kultury: Studia dedykowane profesorowi Mieczysławowi Tomaszewskiemu w osiemdziesięciolecie urodzin”, red. M. Janicka-Słysz, T. Malecka, K. Szwajgier, Kraków 2001
 • „Aleksander Skriabin – VII Sonata fortepianowa op. 64”, [w:] „Materiały z V Seminarium z cyklu »Forma sonatowa« pt. »Drogi i rozdroża sonaty w XX wieku«”, Warszawa 2001
 • „Styl późny Mozarta – późny styl klasyczny”, [w:] „Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze”, red. W. Kalaga, E. Knapik, Katowice 2002
 • „Eugeniusz Knapik – Tha’ Munnot Waste No Time na trzy fortepiany i klarnet (ad libitum) czyli rzecz o kurtynie bynajmniej nie aksamitnej”, [w:] „Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku”, red. K. Droba, T. Malecka, K. Szwajgier, Kraków 2004
 • „Gdy myślę: musica inter artes – dzisiaj”, [w:] „Musica inter artes: muzyka – sztuki plastyczne – teatr – literatura – filozofia”, red. S. Kosz, M. Trzęsiok, Katowice 2013
 • Klavierstücke op. 118 Johannesa Brahmsa. Zbiór czy cykl?”, [w:] „Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze”, Katowice 2016

Publikacje w czasopismach muzycznych:

 • Vingt Regards Oliviera Messiaena”. „Muzyka” 3-4/1981
 • „Swann, Hendrickson, Pogorelić: trzy portrety z salonu odrzuconych”. „Klucz” 1/1996
 • „Był dzień Wydziału”. „Klucz” 2/1997
 • „Niebo Brahmsa”. „Klucz” 2/1997
 • „Symfonie Mozarta i Harnoncourt”. „Klucz” 2/1997

Wywiady:

 • Jest jeszcze wiele muzyki, którą chciałbym napisać. Stanisław Kosz rozmawia z Leonidem Hrabowskim”. „Ruch Muzyczny” 26/1988
 • „Mówi Osvaldas Balakauskas” [rozmowa z kompozytorem]. „Ruch Muzyczny” 25/1989
 • „Mówi Feliksas Bajoras” [rozmowa z kompozytorem]. „Ruch Muzyczny” 25/1989
 • Inspiracji szukam w dźwięku. Z Eugeniuszem Knapikiem rozmawia Stanisław Kosz”. „Opcje”. Kwartalnik Kulturalny. Numer Specjalny, Katowice 1996
 • »Organy Buxtehudego« w Katowicach-Brynowie. Rozmowa z prof. Julianem Gembalskim”. „Ruch Muzyczny” 26/2003
 • Opera to najpiękniejsza przygoda. Rozmowa z Eugeniuszem Knapikiem”, [w:] „Śląsk” 12/2010

Recenzje:

 • „Mendelssohn na wyrywki” [o Festiwalu Muzyki Feliksa Mendelssohna w Poznaniu, 1986]. „Tak i Nie” 47/1986
 • „Słuchając laureatów” [o IX Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym im. H. Wieniawskiego w Poznaniu, 1986]. „Tak i Nie” 50/1986
 • „Kilar i Knapik” [omówienie nagrań płytowych: Wojciech Kilar: Angelus, Exodus; Eugeniusz Knapik: Kwartet smyczkowy, Wyspy]. „Tak i Nie” 23/1987
 • „Na równi pochyłej?” [o XXI Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku]. „Tak i Nie” 39/1987
 • „Pendereckiego memento mori” [o polskiej premierze Czarnej maski Krzysztofa Pendereckiego]. „Tak i Nie” 52/1987
 • „Dlaczego Szymanowski?” [o Festiwalu Muzyki Karola Szymanowskiego w Poznaniu]. „Tak i Nie” 1/1988
 • „Powrót »Trybuny«” [recenzja 45. i 46. koncertu z cyklu „Śląska Trybuna Kompozytorów”]. „Tak i Nie” 17/1988
 • „»Nowy oddech« festiwalu” [o XXII Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku]. „Tak i Nie” 48/1988
 • „Brahms-Czajkowski 0:1” [recenzja koncertu WOSPRiT: Brahms I Koncert fortepianowy, Czajkowski VI Symfonia]. „Ruch Muzyczny” 3/1989
 • „WOSPRiT: gdy zabrakło gwiazdy” [recenzja z koncertu WOSPRiT: Czajkowski IV Symfonia, Prokofiew V Symfonia]. „Ruch Muzyczny” 6/1989
 • „...bez Pendereckiego?” [o XXIX Poznańskiej Wiośnie Muzycznej]. „Tak i Nie” 20/1989
 • „Zimerman” [o wykonaniu wszystkich Koncertów fortepianowych Beethovena przez Krystiana Zimermana i Orkiestrę Symfoniczną Akademii Muzycznej w Katowicach pod dyr. J.W. Hawela]. „Tak i Nie” 23/1989
 • „W Słupsku – po raz 26” [o XXVI Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku]. „Nowy Świat” 1.10.1992
 • Msza Strawińskiego” [recenzja wykonania utworu w ramach koncertu Chóru Kameralnego
  i Orkiestry Muzyki Nowej pod dyr. Szymona Bywalca]. „Ruch Muzyczny” 5/1998
 • Msza Igora Strawińskiego” [j.w.]. „Gość Niedzielny” 6/1998
 • „Andrzej Bereżyński w Filharmonii Śląskiej” [recenzja koncertu Filharmonii Śląskiej pod dyr. Andrzeja Berezyńskiego: Mozart Koncert fortepianowy B-dur KV 595, Brahms IV Symfonia]. „Ruch Muzyczny” 17/1998
 • „Prawykonanie Mszy Boguckiej Jana Oleszkowicza” [koncert utworów nagrodzonych
  w Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na mszę]. „Ruch Muzyczny” 25/1998
 • „»Królewska« Gran Partita Mozarta” [recenzja koncertu Lubelskiej Filharmonii Kameralnej
  w Łazienkach Królewskich w Warszawie; Strauss, Gounod, Mozart; 25.07.1999]. „Ruch Muzyczny” 18/1999
 • „Nowe organy w stylu francuskim w Katowicach-Zawodziu”. „Ruch Muzyczny” 1/2000
 • La libertà chiama la libertà – wielka muzyka współczesna” [koncertowe wykonanie fragmentów opery Eugeniusza Knapika w Filharmonii śląskiej]. „Ruch Muzyczny” 4/2002
 • „w górę, w ciszę...” [o monograficznym festiwalu Eugeniusza Knapika „w górę, w ciszę…”, Katowice 13-16 grudnia 2011]. „Ruch Muzyczny” 2/2012
 • „Droga ku tajemnicy” [o CD Messiaen: Vingt regards sur l’Enfant-Jésus Eugeniusza Knapika]. „Ruch Muzyczny” 4/2012

Publikacja w książkach programowych:

 • Biogramy kompozytorów (Brahms, Czajkowski, Schumann, Ravel, Karłowicz, Mendelssohn, Szymanowski) w katalogach monograficznych festiwali WOSPRiTV w Poznaniu (1980-1987)
 • Stałe komentarze do koncertów symfonicznych WOSPR/WOSPRiTV/NOSPR (1983-2020)
 • Komentarze o utworach i eseje w książkach programowych Festiwalu Beethovenowskiego (2011-2018)
 • Komentarze do koncertów w książkach programowych Festiwalu Katowice Kultura Natura (2015-2020)

Publikacje w książeczkach płytowych:

 • „Cantabile. Zespół Wiolonczel”, J.S. Bach, Fauré, Villa-Lobos, Gershwin, Joplin, Kilar, YLCD 001, 1997
 • „Wojciech Kilar: Krzesany, Angelus, Exodus, Victoria”, WOSPR w Katowicach i Chór Filharmonii Krakowskiej, dyr. Antoni Wit, TP WOSPR, CD 001, 1997
 • „Wojciech Kilar: muzyka filmowa”, muzyka do filmów Drakula, Król ostatnich dni, Śmierć i dziewczyna, Paciorki jednego różańca, Perła w koronie, WOSPR w Katowicach i Chór Filharmonii Krakowskiej, dyr. Antoni Wit, TP WOSPR, CD 002, 1998
 • „Jan Sebastian Bach – Koncerty organowe”, Julian Gembalski, Musicon MCD 028, 2000
 • „Pokolenie ’51. Trzy Kwartety smyczkowe” [Lasoń II Kwartet smyczkowy, Krzanowski II Kwartet smyczkowy, Knapik Kwartet smyczkowy], Kwartet Śląski, PRK CD 027, 2001
 • „Henryk Mikołaj Górecki: II Symfonia »Kopernikowska«, Beatus vir”, Z. Kilanowicz – sopran, Andrzej Dobber – baryton, WOSPR w Katowicach, Chór Polskiego Radia i Chór Filharmonii Śląskiej, dyr. Antoni Wit, NAXOX 8.555375, 2001
 • „Johannes Brahms: Violin Sonatas”, Szymon Krzeszowiec – skrzypce, Wojciech Świtała – fortepian, Sony Classical, SK 87712, 2002
 • „Josef Gabriel Rheinberger: Suita na organy, skrzypce, wiolonczelę (i orkiestrę smyczkową ad libitum)
  op. 149, Sechs religiöse Gesänge op. 157”, Stowarzyszenie „Pro Musica Organa”, SPMO-CD1, 2003
 • „Aleksander Lasoń: V i VI Kwartet smyczkowy, »20 dla 4«”, Kwartet Śląski, PRK CD 076, 2006
 • „Witold Lutosławski: Partity”, Piotr Pławner – skrzypce, Eugeniusz Knapik – fortepian, Polskie Radio Katowice, PRK CD 0079, 2007
 • „Antonio Vivaldi: Cztery pory roku”, Anna Rechlewicz – skrzypce, Krzysztof Lasoń, Joanna Cogiel, Aleksandra Batog, Danuta Sobik-Ptok, Aleksandra Gajecka-Antosiewicz, Krzysztof Korzeń, PRK CD 081, 2007
 • „Mendelssohn – Wolf – Brosig – Guilmant”, Justyna Bachowska – sopran, Witold Zaborny – organy, 2008
 • „Crumb, Kodály, Knapik: Utwory na wiolonczelę solo”, Adam Krzeszowiec – wiolonczela, Polskie Radio Katowice, PRK CD 0102, 2009
 • „Szymański – Górecki – Glinkowski – Hawel – Knapik”, Witold Zaborny – organy, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, 2009
 • „Anna Maria Staśkiewicz [skrzypce], Marcin Sikorski [fortepian]: Lutosławski, Schnittke, Prokofiev”, ŚTM CD03, Katowice 2009
 • „Organy Katedry we Fromborku: Purcell – J.S. Bach – Rączkowski – Boëllmann – Surzyński – Żeleński – Gembalski”, Julian Gembalski – organy, Musicon 2009
 • „Chopin – młodym: Chopin – for the young”, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia
  im. M. Karłowicza w Katowicach, 2010
 • „Per violino: Bogusławski, Lasoń, Hawel”, Adam Musialski – skrzypce, Beata Musialska – fortepian, CD PRK 0108, 2010
 • „Beethoven – Schubert”, Piotr Sałajczyk – fortepian, DUX 0838, 2011
 • „Olivier Messiaen: Vingt regards sur l’Enfant-Jésus”, Eugeniusz Knapik – fortepian, DUX 0849, 2011
 • „Chopin: Mazurki – Walce op. 34 – Ecossaises”, Marek Bracha – fortepian, NIFC CD 700, 2013
 • „Franck, Brahms: Sonatas”, Elżbieta Mrożek-Loska – altówka, Zbigniew Raubo – fortepian, DUX 1122, 2014
 • „Horyzonty romantyzmu: Franck – Rachmaninow – Faure – Gounod – Lutosławski – Mascagni – Kilar”, Justyna Bachowska – sopran, Witold Zaborny – organy, Ars Sonora, 2014
 • „Józef Świder: Music for Wind Instruments”, Maria Grochowska – flet, Piotr Pyc – obój, Roman Widaszek – klarnet, Marek Barański – fagot, Mariusz Ziętek – róg, Eugeniusz Knapiki – fortepian, Wanda Palacz – gitara, CD ACCORD, 2016
 • „W kręgu północnoniemieckiego stylus phantasticus i południowego bel canto”, Marta Brzezińska – sopran, Witold Zaborny – organy, Ars Sonora 2018

Inne publikacje:

 • „Symfonie Roberta Schumanna”, [w:] Katalog Monograficznego Festiwalu Muzycznego „Robert Schumann”, Poznań 1983
 • „Górecki” [esej o muzyce Henryka Mikołaja Góreckiego]. „Śląsk”, 1987/II
 • „Szukając języka o muzyce” [sprawozdanie z Sesji Naukowej w Akademii Muzycznej w Warszawie, poświęconej metodologii analizy muzycznej]. „Tak i Nie” 1987/5
 • „Kilar – musica humana” [esej o muzyce Wojciecha Kilara do programu spektaklu baletowego „Ad montes”], Państwowa Opera Śląska w Bytomiu, 29.10.1994
 • „W poszukiwaniu alternatywy” [zapis dyskusji z E. Knapikiem, A. Jasińskim, J. Świdrem i in.], „Klucz” 1/1996
 • „Interpretacja – oryginalność – tradycja” [zapis dyskusji z E. Knapikiem, J. Gembalskim,
  M. Mosiem i in.]. „Klucz” 2/1997
 • „Romantyzm Chopina” [esej o muzyce Fryderyka Chopina z okazji 150. rocznicy śmierci kompozytora]. „Tydzień Polski”, Londyn 22.03.1999
 • „O muzyce Eugeniusza Knapika” [w:], I. Bias, „Eugeniusz Knapik: kompozytor i pianista”, Katowice 2001

DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA

 • Inicjator festiwalu muzycznego „Muzyka w zabytkowych kościołach i wnętrzach Księstwa Nyskiego”, który odbywał się w Nysie w latach 2000-2017 (2000-2008 kierownik artystyczny).
  W ramach festiwalu przygotował i poprowadził z Chórem Mieszanym i Orkiestrą Kameralną PSM w Nysie szereg arcydzieł muzyki kościelnej, m.in. W.A. Mozarta, J. Haydna, F. Schuberta i J.S. Bacha.

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności