Biografie

Dutkiewicz Barbara, dr hab., prof. AM

Barbara Dutkiewicz od 2002 roku jest wykładowca Akademii Muzycznej w Katowicach na Wydziale Kompozycji, Interpretacji, Edukacji i Jazzu, gdzie prowadzi zajęcia dla Specjalności Rytmika (z zakresu rytmiki, metodyki prowadzenia rytmiki, techniki ruchu, zespołu interpretacji ruchowych muzyki, tańca dawnego, improwizacji fortepianowej) oraz na Kierunku Edukacja Artystyczna (z zakresu ekspresji muzyczno-ruchowej).

Absolwentka Specjalności Rytmika na Akademii Muzycznej w Katowicach (1995 dyplom z wyróżnieniem, pisemna praca dyplomowa nt. Ciało, ruch i przestrzeń w metodzie Dalcroze’a w świetle reform teatralnych przełomu XIX i XX wieku), Studium Pantomimy Teatru dźwięku i ruchu IOTA (w latach 1991-94), studentka (w latach 1996-98) Szkoły Nowego Rozwijającego się Tańca w Amsterdamie. Absolwentka studium doktoranckiego Uniwersytetu Śląskiego (w latach 1999-04), gdzie obroniła rozprawę doktorską nt. Improwizacja jako metoda twórcza w teatrze drugiej połowy XX wieku.

Warsztat współczesnego aktora, tancerza i performera stanowią najistotniejszy zakres jej zainteresowań W obszarze tym pozostają także: dawny taniec dworski, nowy taniec, techniki pracy z ciałem oraz rytmika i improwizacja stosowana zarówno jako element pracy warsztatowej umożliwijący rozwój warsztatu twórczego artysty oraz jako środek wyrazu scenicznego i strukturalny element kompozycji w teatrze, tańcu a także widowiskach parateatralnych. Prowadzi zajęcia watrsztatowe i referuje badane zagadnienia w ramach licznych konferencji i spotkań warsztatowych (m.in. w Royal Collage of Music, Sztokholm). Współorganizator i opiekun artystyczny „Improwizji” imprezy towarzyszącej II Edycji Konferencji Naukowej nt. „Literatura muzyczna XX wieku we współczesnej szkole” w kwietniu 2005 w Katowicach.

Stypendystka Ministra Kultury i Sztuki oraz Fundacji im. St. Batorego.

Laureatka I Europejskiego Konkursu Rytmiki w Trossingen (Niemcy) 1994

Jej działania twórcze obejmują realizację interpretacji ruchowo-przestrzennych muzyki, formy parateatralne, teatralne interpretacje muzyki, choreografie w oparciu o zasady kompozycji i techniki tańca dworskiego oraz tańca nowego, kompozycje ruchu scenicznego w spektaklach teatralnych, projekty autorskie. Występowała w Polsce, Holandii, Belgii, Francji, Niemczech. Do ważniejszych realizacji należą: Time and again we współpracy z Fiori di folia z Utrechtu – premiera w roku 1999, Berlin oraz Historia Żołnierza wg. muzyki I. Strawińskiego we współpracy z Orkiestrą Muzyki Nowej – premiera w roku 2000 na scenie Teatru Śląskiego w Katowicach.


Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Deklaracja dostępności