Treść podstrony

Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów biblioteki głównej Akademii Muzycznej
w Katowicach

Przepisy ogólne

§ 1

Biblioteka Główna Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną o zadaniach naukowych, dydaktycznych i usługowych, pełni funkcję biblioteki naukowej oraz ośrodka informacji naukowej.
Przy Bibliotece Głównej Akademii Muzycznej w Katowicach działa Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej.

§ 2

Biblioteka Główna w dalszym ciągu zwana "Biblioteką" udostępnia swoje zbiory:

 • prezencyjnie - w Czytelni, Gabinecie Słuchania Muzyki oraz Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej,
 • na zewnątrz – w wypożyczalni oraz poprzez wypożyczenia międzybiblioteczne

§ 3

Ze zbiorów Biblioteki mają prawo korzystać:

 • pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Katowicach,
 • osoby pełnoletnie zgodnie z przepisami korzystania w czytelni,
 • biblioteki i instytucje.

§ 4

Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

§ 5

Korzystający z Biblioteki obowiązani są ściśle stosować się do poleceń dyżurującego bibliotekarza.

§ 6

Osoba korzystająca z Biblioteki obowiązana jest szczegółowo zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać go.

§ 7

W przypadku naruszenia regulaminu przez Czytelnika, dyrektor biblioteki może ograniczyć jego prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

§ 8

Na terenie Biblioteki nie wolno spożywać posiłków, palić tytoniu, korzystać z telefonów komórkowych.

§ 9

Zbiory Biblioteki i jej aparat informacyjny jak katalogi, kartoteki, oraz urządzenia techniczne są własnością Akademii. Czytelnicy są zobowiązani do pełnego poszanowania i troskliwego obchodzenia się z całym warsztatem pracy naukowej, który został oddany do ich dyspozycji oraz odpowiadają finansowo i prawnie za wszelkie wyrządzone szkody.

Przepisy dla korzystających z wypożyczalni

§ 1

 1. Prawo do wypożyczania zbiorów na zewnątrz biblioteki posiadają:
  • pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Katowicach,
 2. Korzystający z biblioteki wypożyczają dzieła wyłącznie do własnego użytku i ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Niedopuszczalne jest wypożyczanie dla osób trzecich oraz odstępowanie wypożyczonych materiałów.

§ 2

 1. Do wypożyczania materiałów bibliotecznych upoważnia legitymacja studencka – dla studentów Akademii Muzycznej w Katowicach oraz karta biblioteczna wydana na podstawie dowodu osobistego – dla pracowników Akademii Muzycznej w Katowicach, po wypełnieniu Karty Zapisu.
 2. Uprawnień wynikających z posiadania karty bibliotecznej nie wolno odstępować osobom trzecim.
 3. O zmianie nazwiska, adresu zamieszkania lub innych danych osobowych należy niezwłocznie powiadomić pracownika Wypożyczalni.
 4. O zagubieniu karty bibliotecznej należy niezwłocznie zawiadomić pracownika Wypożyczalni. W razie nie zgłoszenia zagubienia karty, jej właściciel ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z użytkowania tej karty przez inną osobę.
  Za wystawienie duplikatu karty bibliotecznej pobierana jest opłata w wysokości 20,00 zł.

§ 3

 1. Poza Bibliotekę nie wypożycza się:
  • księgozbioru Czytelni,
  • wydawnictw ciągłych,
  • egzemplarzy książek i nut posiadających status "nie wypożycza się"
  • prac dyplomowych i magisterskich, które udostępnione są w czytelni na prawach rękopisu po złożeniu specjalnego formularza dostępnego u dyżurującego bibliotekarza,
  • rękopisów muzycznych i literackich,
  • dokumentów życia muzycznego,
  • mikrofilmów,
  • ikonografii,
  • dokumentów dźwiękowych,
  • wydawnictw wymagających konserwacji,
  • wydawnictw sprowadzonych drogą wypożyczeń międzybibliotecznych,
  • zbiorów zastrzeżonych przez bibliotekę.

§ 4

 1. Czytelnik może wypożyczać materiały biblioteczne tylko osobiście po okazaniu elektronicznej legitymacji studenckiej lub karty bibliotecznej wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 2. Zamawiając dzieła z wypożyczalni należy złożyć na każdą pozycję osobne zamówienie.
 3. Zamówienia składane na godzinę przed zamknięciem wypożyczalni będą realizowane następnego dnia.

§ 5

Łączna ilość dzieł wypożyczonych do domu nie może przekraczać:

 • dla pracowników uczelni - 20 pozycji,
 • dla studentów uczelni - 15 pozycji,

§ 6

Dzieła wypożycza się:

 • Książki na okres 4 tygodni
 • Nuty na okres 6 miesięcy

§ 7

 1. Dowodem wypożyczenia materiałów bibliotecznych ze zbiorów Biblioteki Akademii Muzycznej w Katowicach – t.j. zawarcia umowy użyczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym – jest rewers.
 2. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia materiałów bibliotecznych nie zgłoszone przy ich wypożyczaniu a stwierdzone przy zwrocie.

§ 8

 1. Niedopuszczalne jest niszczenie wypożyczonych materiałów, w tym w szczególności przez podkreślanie, notowanie uwag oraz zaginanie kart.
 2. Luźne tablice w teczkach (głosy w materiale nutowym) należy przed zwróceniem ułożyć we właściwym porządku (dotyczy to w szczególności materiałów wypożyczonych przez zespoły uczelniane)

§ 9

 1. W razie uszkodzenia lub zniszczenia udostępnionego dzieła, czytelnik zobowiązany jest dostarczyć identyczny egzemplarz. W przypadku, gdy jest to niemożliwe stosuje się przepisy § 9 pkt 2 i 3.
 2. W razie zagubienia wypożyczonego dzieła czytelnik obowiązany jest:
  • dostarczyć identyczne lub nowsze wydanie dzieła,
  • zakupić inny tytuł wskazany przez pracownika Biblioteki.
  • przy zagubieniu tomu dzieła wielotomowego czytelnik rozlicza się:
   • tylko za zagubiony tom, jeśli stanowi on samoistną całość i jego zagubienie nie uniemożliwia korzystania z dzieła,
   • za całość dzieła, gdy zagubiony tom dekompletuje dzieło w ten sposób, że uniemożliwia korzystanie z niego.
    Decyzję o rodzaju ekwiwalentu podejmuje pracownik Biblioteki.
 3. W przypadku zagubienia dzieła sporządza się protokół ubytku zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie zasad ewidencji materiałów bibliotecznych.

§ 10

 1. Należy ściśle przestrzegać terminów zwrotu wypożyczonych książek i nut.
 2. Czytelnik może uzyskać prolongatę terminu zwrotu wypożyczonego dzieła, o ile dzieło nie zostało zamówione przez innego czytelnika. Celem uzyskania prolongaty należy zgłosić się do wypożyczalni z książkami i nutami przed upływem terminu zwrotu.
 3. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na poczytność lub wzmożone zapotrzebowanie na dzieło, biblioteka ustala wcześniejszy termin zwrotu.

§ 11

 1. Zwracając wypożyczone dzieło w stanie nieuszkodzonym, czytelnik otrzymuje jako dowód zwrot rewersu.
 2. Jeżeli wypożyczone dzieło nie zostało zwrócone w przepisowym terminie, wypożyczający otrzymuje upomnienie. Konto czytelnika zostaje zablokowane do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki. W razie dalszej zwłoki sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

§ 12

Studenci zobowiązani są przedłożyć indeks do ostemplowania w bibliotece pod koniec każdego roku akademickiego. Zwrot wszystkich pozycji potwierdzony jest pieczątką biblioteki w indeksie.

§ 13

 1. Pracownicy rozwiązujący umowę o pracę oraz studenci odchodzący z uczelni zobowiązani są do przedłożenia w wypożyczalni karty obiegowej celem potwierdzenia uregulowania wszystkich zaległości.

Przepisy dla korzystających z wypożyczalni międzybibliotecznej

§ 1

Formę wypożyczeń międzybibliotecznych stosuje się w przypadku braku wydawnictw w zbiorach Biblioteki Głównej.

§ 2

Prawo do wypożyczeń międzybibliotecznych posiadają:

 • pracownicy naukowi i dydaktyczni oraz studenci Akademii Muzycznej w Katowicach.

§ 3

Dla realizacji wypożyczenia wydawnictwa w innej bibliotece czytelnik składa zamówienie z pełnym opisem bibliograficznym.

§ 4

Materiały biblioteczne sprowadzone drogą wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się wyłącznie w czytelni.

§ 5

Termin zwrotu sprowadzonych materiałów bibliotecznych określa biblioteka wypożyczająca.

Przepisy dla korzystających z czytelni

§ 1

 1. Zbiory znajdujące się w Czytelni są ogólnodostępne.
 2. Ze zbiorów czytelnik korzysta wyłącznie na miejscu.

§ 2

Dokumentem uprawniającym do korzystania ze zbiorów czytelnianych jest elektroniczna legitymacja studencka, karta biblioteczna lub dowód tożsamości.

§ 3

Czytelnicy zobowiązani są do:

 • pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, teczek, parasoli, instrumentów itp.,
 • wpisania się czytelnie do księgi odwiedzin,
 • pozostawienia u dyżurnego bibliotekarza elektronicznej legitymacji studenckiej, karty bibliotecznej lub dowodu tożsamości,
 • zgłoszenia dyżurnemu bibliotekarzowi wnoszonych materiałów oraz okazania ich przy wychodzeniu z czytelni,
 • składania zamówienia najpóźniej pół godziny przed zamknięciem Biblioteki, a zwracania wykorzystywanych materiałów najpóźniej 15 minut przed zamknięciem czytelni,
 • zwrócenia dzieł w stanie nieuszkodzonym, a  zauważone braki i uszkodzenia zgłosić dyżurnemu bibliotekarzowi,
 • zachowania ciszy,
 • przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych.

§ 4

 1. Zabrania się wynoszenia materiałów stanowiących własność Biblioteki poza czytelnię bez zgody bibliotekarza dyżurnego.
 2. Zamówienia do czytelni na materiały znajdujące się w magazynie realizuje się w godzinach pracy wypożyczalni.

§ 5

 1. Każde czasowe opuszczenie czytelni należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi.
 2. W przypadku dużej frekwencji, opuszczając czytelnię na dłużej niż 15 minut, należy złożyć udostępnione dzieła u dyżurującego bibliotekarza w celu ich rezerwacji.

§ 6

 1. W czytelni obowiązuje cisza.
 2. Dyżurujący ma prawo po dwukrotnym upomnieniu wezwać do opuszczenia czytelni, czytelnika zakłócającego spokój rozmową lub nieodpowiednim zachowaniem.

§ 7

 1. Studenci oraz pracownicy uczelni mają prawo do fragmentarycznego kopiowania dokumentów dźwiękowych do celów dydaktycznych.
 2. Dla użytkowników Biblioteka udostępnia samoobsługową kopiarkę.

§ 8

Dzieła udostępnione do czytelni należy zwrócić po wykorzystaniu dyżurującemu bibliotekarzowi.

§ 9

Zbiory czytelniane niezbędne do prowadzenia zajęć dydaktycznych wypożyczane są, osobom prowadzącym zajęcia, poza obręb biblioteki na podstawie rewersu. Powinny być one zwrócone natychmiast po ich wykorzystaniu.

Przepisy dla korzystających z gabinetu słuchania muzyki

§ 1

Z Gabinetu Słuchania Muzyki mają prawo korzystać pracownicy oraz studenci Akademii Muzycznej w Katowicach.

§ 2

Stanowiska odsłuchowo-nagraniowe w Gabinecie Słuchania Muzyki wyposażone są w sprzęt do głośnego słuchania nagrań oraz do kopiowania fragmentów tych nagrań.

§ 3

Skorzystanie z Gabinetu Słuchania Muzyki wymaga:

 • złożenia dokumentu i zamówienia na materiały audiowizualne u bibliotekarza dyżurującego w Czytelni,
 • zwrócenia materiałów po wykorzystaniu w Gabinecie Słuchania Muzyki u bibliotekarza dyżurującego w Czytelni.

§ 4

Czytelnik zobowiązany jest naprawić szkodę powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu oraz dokumentów audiowizualnych

§ 5

Osoba korzystająca z Gabinetu Słuchania Muzyki zobowiązana jest ściśle stosować się do poleceń dyżurującego Bibliotekarza, zapoznać się z niniejszym Regulaminem i przestrzegać go.

§ 6

W Gabinecie Słuchania Muzyki nie wolno spożywać posiłków, palić tytoniu, korzystać z telefonów komórkowych.

Przepisy dla korzystających z archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej

§ 1

Zbiory Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej obejmują rękopisy muzyczne, rękopisy literackie, programy muzyczne, afisze, plakaty, wycinki prasowe, fotografie i inne przedmioty dokumentujące życie muzyczne na Śląsku. W Archiwum znajdują się również starodruki, ekslibrisy i znaczki o tematyce muzycznej, mikrofilmy.

§ 2

Ze zbiorów archiwum mają prawo korzystać:

 • pracownicy i studenci Akademii Muzycznej w Katowicach,
 • inne osoby pełnoletnie zgodnie z przepisami korzystania z Archiwum.

§ 3

Zbiory udostępniane są wyłącznie prezencyjnie do celów badawczych i dydaktycznych.

§ 4

Czytelnik obowiązany jest do ostrożnego obchodzenia się z udostępnianymi obiektami i stosowania się do wszystkich zaleceń dyżurnego bibliotekarza.

§ 5

Wynoszenie udostępnionych obiektów poza archiwum jest niedozwolone, za wyjątkiem teczek zawierających wycinki prasowe oznaczonych symbolem "IK", z których można wykonywać kserokopie na terenie Biblioteki.

§ 6

Liczbę udostępnianych jednorazowo obiektów określa w archiwum dyżurny bibliotekarz.
W przypadku zamawiania obiektów szczególnie chronionych lub do badań wymagających udostępnienia większej liczby obiektów, należy wcześniej uzgodnić termin i tryb realizacji zamówienia.

§ 7

Czytelnicy zobowiązani są do:

 • pozostawienia w szatni okryć wierzchnich, teczek, parasoli, futerałów  do instrumentów itp.,
 • wpisania się czytelnie do księgi odwiedzin,
 • pozostawienia u dyżurnego bibliotekarza  legitymacji studenckiej, służbowej lub dowodu tożsamości,
 • przestrzegania zakazu palenia tytoniu oraz spożywania posiłków i korzystania z telefonów komórkowych

§ 8

Obiekty oryginalne szczególnie cenne i rzadkie udostępniane są wyłącznie za zgodą kierownika Archiwum / Dyrektora Biblioteki.

§ 9

Dopuszcza się wypożyczanie zbiorów archiwum bibliotekom i innym placówkom kulturalno-oświatowym. Instytucje wypożyczające zobowiązane są do przestrzegania przepisów formalno-prawnych oraz odpowiednich warunków przechowywania (ekspozycji) i odpowiedniego zabezpieczenia obiektów. Sposób odbioru jest każdorazowo uzgadniany z kierownikiem Archiwum / Dyrektorem Biblioteki.

§ 10

Dopuszcza się możliwość wykonania na miejscu reprodukcji (fotokopia) w granicach dopuszczonych przez prawo autorskie oraz z uwzględnieniem stanu zachowania obiektu.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie