Treść podstrony

Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej

Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej założono w roku 1968 przy Bibliotece Głównej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach by wypełnić lukę w zakresie dokumentacji dawnej i współczesnej kultury muzycznej całego regionu śląskiego. Archiwum skupiło się na gromadzeniu wszelkich świadectw twórczości i rozwoju muzyki na rozległej przestrzeni geograficznej poczynając od Górnego Śląska, poprzez Śląsk Cieszyński, Opawski, Dolny z Wrocławiem, Legnicą, Głogowem aż po Żagań i Zgorzelec. Do podstawowych jego zadań należy gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie pracownikom nauki i studentom silesiaków: rękopisów i druków muzycznych, piśmiennictwa i dokumentów życia muzycznego w oryginałach lub reprodukcjach oraz nagrań dźwiękowych.

Jednym z celów jaki założyło sobie Archiwum było upowszechnianie dawnej i współczesnej muzyki śląskiej. Zainicjowany cykl koncertowy "Silesia Cantat" stanowił realizację owych zamierzeń.

Inicjowanie badań naukowych, organizacja i współorganizacja sympozjów i konferencji to kolejna dziedzina działania Archiwum. Do ważniejszych osiągnięć w tym zakresie zaliczyć należy sesję Chopin na Śląsku, sympozjum Kultura muzyczna ziemi cieszyńskiej, sympozja poświęcone tradycjom śląskiej kultury muzycznej w ramach Dni Elsnerowskich w Grodkowie.

Do spektakularnych i stałych form propagowania czytelnictwa i zbiorów Archiwum należą wystawy i okolicznościowe pokazy poświęcone wybitnym muzykom, działaczom, instytucjom oraz towarzystwom muzycznym.

W katalogach Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej zarejestrowano już około 25 tysięcy jednostek. Do najcenniejszych należą niewątpliwie autografy i rzadkie wydania dzieł Józefa Elsnera, spuścizny kompozytorskie Jana Sztwiertni, Władysława Macury, Stefana Ślązaka, Jana Gawlasa, Bolesława Woytowicza część zbiorów folklorystycznych po Stanisławie Wallisie, cenny zbiór śpiewników śląskich, wiele rzadkich XIX wiecznych druków muzycznych z oficyn wrocławskich oraz rękopisy kompozytorów współczesnych m.in. Edwarda Bogusławskiego, Henryka Mikołaja Góreckiego, Wojciecha Kilara, Eugeniusza Knapika, Aleksandra Lasonia, Witolda Szalonka, Józefa Świdra. W zbiorze dokumentów życia muzycznego przechowuje omawiana placówka liczne unikalne ulotki, programy i afisze, związane z bogatym ruchem śpiewaczym naszego regionu. Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej rozwinęło własną pracę naukowo-badawczą i wydawniczą. Do ważniejszych prac z tego zakresu należy zaliczyć Bibliografię Śląskich Czasopism Muzycznych opracowaną przez Karola Musioła. Zapoczątkowała ona serię wydawniczą pt. Prace Archiwum Śląskiej Kultury Muzycznej. W cyklu Faksymilia zostały wydane dwie pieśni Elsnera oraz prospekt pracy Juliusza Rogera Pieśni ludu polskiego w Górnym Szląsku.

Ze stale powiększających się zasobów Archiwum, korzystać mogą zarówno instytucje muzyczne, wykonawcy, jak i wszyscy ci, co kulturę muzyczną tego zróżnicowanego geograficznie regionu zechcą wybrać jako przedmiot i cel swych badań naukowych.

W chwili obecnej trwają prace nad wdrożeniem programu komputerowego umożliwiającego katalogowanie elektroniczne zbiorów Archiwum.

Zobacz również:


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie