Treść podstrony

Trzęsiok Marcin

dr hab., prof. AM

zdjęcie

1998: magisterium (z wyróżnieniem) na podstawie pracy „Pierrot lunaire Arnolda Schönberga. Analiza i interpretacja” (promotor: mgr Stanisław Kosz), kierunek: kompozycja i teoria muzyki, specjalność: teoria muzyki, Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

2006: doktorat (z wyróżnieniem), na podstawie pracy: „Związki między refleksją estetyczną a twórczością muzyczną we wczesnym romantyzmie niemieckim” (promotor: prof. dr hab. Leszek Polony, recenzenci: prof. dr hab. Maria Piotrowska, prof. dr hab. Władysław Stróżewski), Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagielloński

2015: habilitacja na podstawie pracy „Dyptyk tragiczny. Muzyka i mit w Królu Edypie i Apollu Igora Strawińskiego (recenzenci: prof. dr hab. Anna Granat-Janki, prof. dr hab. Jolanta Szulakowska-Kulawik, prof. dr hab. Mieczysław Tomaszewski) 

Zatrudniony w Akademii Muzycznej w Katowicach na stanowiskach: asystenta (1998-2007), adiunkta (2007-2016), profesora nadzwyczajnego (od 2016)

Publikacje książkowe (monografie): 

 1. „Krzywe zwierciadło proroka. Rzecz o Księżycowym Pierrocie Arnolda Schönberga”. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2002
 2. „Pieśni drzemią w każdej rzeczy. Muzyka i estetyka wczesnego romantyzmu niemieckiego” (w ramach: „Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Seria humanistyczna”), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2009 
 3. „Dyptyk tragiczny. Muzyka i mit w Królu Edypie i Apollu Igora Strawińskiego”. Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego, Katowice 2015
 4. „Muzyka doświadczenia”. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2023

Publikacje książkowe (inne):

 1. „Rozmowy o festiwalu”; MFMW Warszawska Jesień, Warszawa 2013
 2. „Rozmowy o festiwalu. Marcin Trzęsiok et consortes”; MFMW Warszawska Jesień, Warszawa 2015

Redakcje:

 1. „Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze”, red. W. Kalaga, E. Knapik; współpraca P. Jędrzejko, S. Kosz, M. Trzęsiok, Wydawnictwo „Śląsk”, Katowice 2002 
 2. Musica inter artes. Muzyka – sztuki plastyczne – teatr – literatura – filozofia, red. S. Kosz i M. Trzęsiok, Wydawnictwo AM w Katowicach, Katowice 2013
 3. Marcin Trzęsiok [red.], W ogrodzie muzyki. Eseje interdyscyplinarne, Katowice 2016, s. 236
 4. Współredkacja (z Joanną Soćko) materiałów pokonferencyjnych „Efekt Lutra” dla „Konteksty” 3/2018
 5. Redaktor serii przekładów „Biblioteka Res Facta Nova” wydawanej przez Polskie Wydawnictwo Muzyczne

Publikacje w monografiach wieloautoskich:

 1. „Styl późny w twórczości A. Skriabina”, [w:] „Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze”, red. W. Kalaga, E. Knapik, Katowice 2003, s. 75-84
 2. Śpiew to istnienie. Estetyka muzyczna R.M. Rilkego” [w:] „Filozofia muzyki”, red. K. Guczalski, Kraków 2003, s. 55-65
 3. „Ironia romantyczna w muzyce”, [w:] „Intersemiotyczność. Literatura wobec innych sztuk (i odwrotnie)”, red. S. Balbus, A. Hejmej, J. Niedźwiedź, Kraków 2004, s. 269-282
 4. „Estetyczny rewizjonizm w stylu późnym Roberta Schumanna”, [w:] „Styl późny z muzyce, literaturze i kulturze”, t.2, red. E. Borkowska, E. Knapik, Katowice 2006, s. 108-115
 5. „Klasycyzm Mozarta w perspektywie estetyki Kanta i Schillera”, [w:] „Mozart i współcześni. Muzyka w Europie środkowej w XVIII wieku”, red. R. Golianek, B. Stróżyńska, Łódź 2008, s. 21-28
 6. „Claude Debussy. A Grammar of Imagination”, [w:] „Interdisciplinary Studies in Musicology 7”, red. M. Jabłoński, Poznań 2008, s. 171-184
 7. „Beethoven der Schriftstellern”, [w:] „Beethoven 4. Studien und Interpretationen”, red. M. Chrenkoff, M. Tomaszewski, Kraków 2009, s. 167-176
 8. „Th. W. Adornos Wien”, [w:] „Beethoven 4. Studien und Interpretationen”, red. M. Chrenkoff, M. Tomaszewski,  Kraków 2009, s. 461-470
 9. Persefona Igora Strawińskiego: między (greckim) losem a (chrześcijańską) łaską”, [w:] „Dzieło muzyczne i jego funkcje”, red. A. Nowak, Bydgoszcz 2010, s. 133-138
 10. „Narodziny dodekafonii z ducha teozofii? Schönberg, Swedenborg i metempsychoza”, [w:] E. Kowalska-Zając i M. Szoka [red.], „Kompozytor i jego świat. Bronisław Kazimierz Przybylski in memoriam”, Łódź 2012, s. 39-56
 11. „Natur als Idee und Natur als Erfahrung. Beethoven und Takemitsu“, [w:] M. Tomaszewski i M. Chrenkoff [red.], „Beethoven 5. Studien und Interpretationen“, Kraków 2012, s. 127-144
 12. „Ton tragiczny w Apollon musagète Igora Strawińskiego“, [w:] A. Granat-Janki [red.], „Analiza dzieła muzycznego. Historia-Theoria-Praxis”, Wrocław 2012, s. 219-229
 13. „Religia i nicość. Kaplica Marka Rothko i Mortona Feldmana”, [w:] S. Kosz i M. Trzęsiok [red.], Musica inter artes. Muzyka – sztuki plastyczne – teatr – literatura – filozofia, Katowice 2013, s. 95-100.
 14. „Immediacy and Convention in Igor Stravinsky’s Orpheus”, [w:] T. Malecka and M. Pawłowska [red.], “Music: Function and Value. Proceedings of the 11th International Congress of Musical Signification”, Kraków 2013 s. 336-344 
 15. “Apparent Beauty and Hidden Beauty”, [w:] Teresa Malecka and Małgorzata Pawłowska (ed.), “Music as a Message of Truth and Beauty”, Kraków 2014, s. 87-95
 16. „Zapiski na marginesach Święta wiosny – Trzy liryki japońskie Igora Strawińskiego”, [w:] M. Szoka i T. Majewski [red.], „Święto wiosny. Dwie perspektywy”, Łódź 2014, s. 41-52
 17. „Erhabenheit, Enthusiasmus und Ironie als Komplex von Kategorien welche die musikalische Vorstellung nach 1750 mitgeprägt haben“, [w:] M. Tomaszewski i M. Chrenkoff [red.] „Beethoven 6. Studien und Interpretationen“, Kraków 2015, s. 165-178
 18. „W lesie symboli. Na tropie retoryki muzycznej Aleksandra Skriabina“, [w:] J. Szerszenowicz [red.], „Aleksander Skriabin. Mistyczna droga muzyki”, Łódź 2016, s. 227-255
 19. „O rozpoczynaniu i kończeniu, czyli co się rodzi, gdy przemija postać świata” [w:] E. Knapik, A. Woźniakowska, W. Stępień, J. Szurman [red.], Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze 3, Katowice 2016, s. 189-196
 20. „Muzyka i pamięć. O muzycznych implikacjach teorii rezonansu morficznego Ruperta Sheldrake’a” [w:] K. Lipka [red.], „Muzyka i filozofia I”, Warszawa 2017, s. 67-84
 21. „Der bestirnte Himmel über mir. Beethoven, (Mahler, Webern)“, [w:] M. Chrenkoff (red.), „Beethoven 7. Studien und Interpretationen“, Kraków 2018, s. 13-28
 22. „Henryk Mikołaj Górecki’s String Quartet No. 2, Quasi una fantasia. An Essay in Hermeneutics“, [w:] M. Chrenkoff (red.), „Beethoven 7. Studien und Interpretationen“, Kraków 2018, s. 301-330
 23. „The Tonal Perspective. Contributions to the Anthropology of Modern Painting and Music“, [w:] „Beethoven 7. Studien und Interpretationen“, Kraków 2018, s. 513-524
 24. The Humour of Large Numbers. Beethoven and the Piano Sonata (1924) of Igor Stravinsky, [w:] M. Chrenkoff (red.), „Beethoven 8. Studien und Interpretationen“, Kraków 2021, s. 57-74
 25. Gabriel Fauré’s La Chanson d’Éve or The Book of Genesis à la moderne, [w:] M. Chrenkoff (red.), „Beethoven 8. Studien und Interpretationen“, Kraków 2021, s. 79-84
 26. Paradoxes of Inspiration, or a World Not Entirely Disenchanted: Theses and Examples [w:] M. Chrenkoff (red.), „Beethoven 8. Studien und Interpretationen“, Kraków 2021, s. 309-314
 27. Wolność i forma. Przyczynek do dialektyki twórczości [w:] K. Brzechczyn i R. Ciesielki (red.), „Granice muzyki – granice wolności. Wokół konferencji kompozytorów i krytyków muzycznych w Łagowie Lubuskim w 1949 roku”, Poznań-Warszawa 2021, s. 209-216
 28. Chain or polysyntax: formal punctuation in the music of Witold Lutosławski, based on the example of the Bucolics and Postlude no. 1, “Aspects of Music”, vol. 12, 2022, p. 127-144
 29. Łańcuch albo polisyntaksa. Problematyka interpunkcji formalnej w muzyce Witolda Lutosławskiego na przykładzie Bukolik oraz Postludium I , “Aspects of Music”, vol. 12, 2022, s. 145-164
 30. Słowisień by Karol Szymanowski. Between formal logic and illustration, “Aspects of Music”, vol. 12, 2022, p. 277-286
 31. Słowisień Karola Szymanowskiego. Między logiką formy a ilustracyjnością, “Aspects of Music”, vol. 12, 2022, s. 287-296

Hasła w „Encyklopedii Muzycznej PWM”:

 1. „Rilke” (t. VIII, 2004)
 2. „Proust” (t. VIII, 2004) 
 3. “Wagner – poglądy estetyczne” (t. XI, 2012)

Publikacje w czasopismach muzycznych: 

 1. „O pięknie muzycznym”. „Dysonanse”  1/1997
 2. „Granice estetyki”. „Ruch Muzyczny”  8/2001
 3. „Studium dymu. Muzyka w twórczości Zbigniewa Herberta”. „Ruch Muzyczny” 17-18/2003
 4. „Wschód, czy daleki?”. „Klucz” 4/2004
 5. „Krystian Zimerman doktorem honoris causa Akademii Muzycznej w  Katowicach”. „Ruch Muzyczny” 8/2005
 6. „Muzyka doświadczenia”. „Res Facta Nova” 9 (18)/2007
 7. „Ani kapłan, ani błazen. Nad projektem muzykologii niekonwencjonalnej Macieja Jabłońskiego”. „Ruch Muzyczny” 6/2009
 8. „Siedem dni w Helsinkach z muzyką (nie tylko) niemiecką”. „Ruch Muzyczny” 5/2011
 9. „Postscriptum”. „Klucz” 10/2011
 10. „W poszukiwaniu Miłości i Harmonii. O filozofii muzyki Bohdana Pocieja”. „Res Facta Nova” 13(22)/2013
 11. „Regeneracja i rezygnacja. II Kwartet smyczkowy Quasi una Fantasia Henryka Mikołaja Góreckiego”. „Scontri” 3 (2016) 
 12. „Glossa do Z Księgi nocy I Marka Stachowskiego”. „Teoria muzyki” 13 (2018)
 13. „Hołd w czapce błazeńskiej. Sonata Strawińskiego i Sonata F-dur op. 54 Beethovena”. „Scontri” 5 (2018)
 14. „Beauty Radiated in Eternity. Eugeniusza Knapika mimowolna rozmowa z Karolem Szymanowskim”. „Polski Rocznik Muzykologiczny”, XVIII, 2020, s. 339–358
 15. „Idylla – katastrofa – transcendencja. Trzy utwory na wiolonczelę i fortepian op. 11 (1914) Antona Weberna: próba hermeneutyki”. „Aspekty muzyki” 9, 2019, s. 133-151   

Recenzje:

 1. „Nostalgia bez granic?”. „Ruch Muzyczny” 11/2009 [o książce „Romantyzm bez granic” Bohdana Pocieja]
 2. „Zaklinanie utopii”. „Ruch Muzyczny” 4/2010 [o książce „Utopia urzeczywistniona” Krzysztofa Lipki]
 3. „Siglind Bruhn: Messiaen’s Interpretation of Holiness and Trinity”. “Muzyka” 2(217)/2010
 4. „Strefa ciszy”. „Ruch Muzyczny” 8/2011 [o CD „Chamber music” Stanisława Bromboszcza]
 5. „Mała chmura, wielki deszcz”. „Klucz” 9/2011 [o przedstawieniu „Sudden Rain” Aleksandra Nowaka]
 6. „Mapy snów, mapy światów”. „Klucz” 9/2011 [o przedstawieniu „La Liberta Chiama la Liberta” Eugeniusza Knapika]
 7. „Muzyka, magia, rytuał. Świadomość nowoczesna jako świadomość mityczna”. „Ruch Muzyczny” 16/17//2011 [o książce „Neo-mythologism in Music” Victorii Adamenko]
 8. „Kinga Kiwała, Dzieło symfoniczne w perspektywie polskich koncepcji fenomenologicznych. Lutosławski, Górecki, Penderecki. Kraków 2013”. Kwartalnik „Muzyka” 2(237)/2015
 9. „Spór o dziedzictwo muzyczne XX wieku”, Res Facta Nova 20(29)/2019, s. 95-108
 10. „Siglind Bruhn i pieśniowe symfonie o przemijaniu”, Res Facta Nova 22(31)/2021, s. 168-171

Publikacje w czasopismach humanistycznych:

 1. „Do Rainera Marii Rilkego. List”, „Zeszyty Literackie” 4/2011 (nr 116) 
 2. „Zmysł nieskończoności. Schleiermacher i idea muzyki absolutnej”, „Konteksty” 3/2018
 3. „Muzyka jako teofania? Pytania to George’a Steinera”, „Principia” 2019, tom 66
 4. „Znaki czasu. W oczekiwaniu na zamianę paradygmatu”, „Konteksty” 3/2021, s. 67-71

Wywiady:

 1. „Muzyka rzeczywistego świata. Z Aleksandrem Nowakiem rozmawia Marcin Trzęsiok”, „Kwarta” 1(16), sierpień 2011
 2. Pełnia brzmienia i pełnia znaczenia – z Aleksandrem Lasoniem rozmawia Marcin Trzęsiok”, „Ruch muzyczny” 7/2012
 3. Zestroić polifonię zainteresowań. Z Mieczysławem Tomaszewskim rozmawia Marcin Trzęsiok”, „Ruch Muzyczny” 5/2018

Przekład książki

Constantin Floros, „Człowiek, miłość i muzyka”, tłumaczył i wstępem opatrzył Marcin Trzęsiok, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 2022

Przekłady artykułów (z angielskiego, niemieckiego i francuskiego):

 1. George Steiner, Errata. „Res Facta Nova“ 10 (19)/2008), s. 247-256.
 2. Adrian Thomas, „Energia – ruch – życie. Geneza Elementi”. „Scontri” 1/2013, s. 11-36.
 3. David Harrington, „Henryk Mikołaj Górecki i Kronos Quartet”. „Scontri” 1/2013, s. 111-114.
 4. Constantin Floros, „Przesłania muzyki upublicznione i prywatne”. „Teoria muzyki. Studia – interpretacje – dokumentacje” 6/2015, s. 11-25. 
 5. Theodor W. Adorno, „Schubert”. „Scontri” 3/2016, s. 101-115
 6. Olivier Messiaen, „Czas”. „Scontri” 4/2017, s. 8-45 
 7. Didier van Moere, „Szymanowski i muzyk francuska”. „Scontri” 4/2017, s. 123-140 
 8. Wolfgang-Andres Schultz, „Z trwogą wyczekując zmiany paradygmatu. Schyłek muzyki nowej”, Res Facta Nova 20(29)/2019, s. 87-92

Współpraca translatorska:

 1. Siglind Bruhn, „Astronomia, matematyka i religia w operze Die Harmonie der Welt Paula Hindemitha”, przeł. Wojciech Stępień, współpraca Marcin Trzęsiok. „Scontri” 2/2015, s. 169-192
 2. Toru Takemitsu, „Sen i liczba”, przeł. Magdalena Stochniol, współpraca Marcin Trzęsiok. „Scontri” 2/2015, s. 193-222
 3. Robert S. Hatten, „W stronę wirtualnej ludzkiej agensowości w tonalnej muzyce instrumentalnej: od sił muzycznych ku podmiotowości”, przeł. Małgorzata Pawłowska, współpraca Marcin Trzęsiok. „Scontri” 3/2016, s. 147-167 

Publikacje w książkach programowych:
Autorstwo esejów programowych dla festiwali i instytucji muzycznych, w tym:

 1. Teatr Wielki – Opera Narodowa, Warszawa 
 2. Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Katowice 
 3. Festiwal Sacrum/Profanum, Kraków
 4. Festiwal Katowice Kultura-Natura

Publikacje w książeczkach płytowych:

 1. Szostakowicz, Schnittke, Piano Quintets, Marcin Sikorski – fortepian, Akademos String Quartet, ŚTMCD 04, ZAIKS 2009
 2. Krzeszowiec, „Fratres”, DUX 2011
 3. Lasoń Enseble, Polish Piano Quintetes, CD Accord, ACD 178-2, 2012 
 4. Aleksander Nowak, “3x4+8”, CD Accord, ACD 180-2, 2012
 5. Kwartet Śląski, „Mistrz i uczeń. Szabelski. Górecki. Knapik”, Fundacja Musica Pro Bono, FMPB CD 024, ZAIKS 2014 
 6. Szymon Krzeszowiec, Bartłomiej Nizioł, Adam Krzeszowiec, „Project Hungarica”, CD Accord, ACD 226-2, 2016
 7. Wajnberg Trio, „Wajnberg, Tansman, Czajkowski”, CD Accord, ACD 247-2, 2018

Warsztaty:

 1. Seminarium krytyki muzycznej Warszawskiej Jesieni, Warszawa [2012, 2013, 2014, 2015, 2016]
 2. Warsztaty krytyki muzycznej NIFC – przy festiwalu Katowice Kultura Natura [17-20.05.2018]
 3. Warsztaty krytyki muzycznej NIFC – Warszawa/Radziejowice [16-19.10.2020]

Nagrody:

 1. I nagroda w XII Konkursie Prac Magisterskich Absolwentów Akademii Muzycznych w Polsce w kategorii Teoria Muzyki i Reżyseria Muzyczna, Gdańsk 2000
 2. Wyróżnienie w programie Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, 2007  
 3. Nagroda im. Ks. Prof. Hieronima Feichta, 2012
 4. Nagroda Honorowa Związku Kompozytorów Polskich, 2015

Stypendium:
Stypendium im. J.G. Herdera  (Wiedeń 1999/2000)

Pełnione funkcje:

 1. Członek Rady Programowej Festiwalu „Katowice Kultura Natura” (od roku 2014)
 2. Członek i wiceprzewodniczący Rady Programowej PWM (od 8. października 2015)
 3. Kurator serii książkowej „Biblioteka Res Facta Nova” (wydawanej przez PWM)
 4. Ekspert NCN w panelu Kultura i Twórczość Kulturowa
 5. Członek zarządu ZKP (kadencja 2011-2013)
 6. Członek zarządu Sekcji Muzykologów ZKP (kadencja 2017-2019, 2019-2021)
 7. Członek redakcji „Res Facta Nova”
 8. Prodziekan Wydziału Kompozycji, Interpretacji, Edukacji Muzycznej i Jazzu (kadencja 2008-2012)
 9. Prorektor ds. studenckich, współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni (kadencja 2012-2016)
 10. Opiekun naukowy Koła Naukowego Kompozytorów i Teoretyków Muzyki AM w Katowicach

  Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie