Treść podstrony

Szulakowska-Kulawik Jolanta

prof. dr hab.

zdjęcie

Wykształcenie:

1976: magisterium na podstawie pracy „Polska współczesna notacja muzyczna na podstawie wybranych dzieł instrumentalnych i instrumentalno-wokalnych powstałych w latach 1958-1972 : próba ujęcia notacji w aspekcie jej determinacji przez fizjo-psychologiczne procesy percepcji zjawisk rzeczywistych oraz fenomen barwy dźwięku” (promotor: prof. Witold Szalonek), specjalność teoria muzyki, Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Katowicach
1985: doktorat na podstawie pracy: „Bolesław Woytowicz – pianista, kompozytor, pedagog” (promotor: prof. dr hab. Michał Bristiger, recenzenci: prof. dr hab. prof. dr hab. Zofia Helman, Irena Poniatowska), Instytut Sztuki PAN w Warszawie
1997: habilitacja na podstawie pracy: „Polska kultura muzyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim w latach 1922 – 1939” (recenzenci: prof. dr hab. prof. dr hab. M. Bristiger, S. Pietraszko, M. Piotrowska), Instytut Sztuki PAN w Warszawie
2004-2005: studia podyplomowe z zakresu kultury europejskiej i edukacji regionalnej, Katedra Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
2008: profesor sztuk muzycznych
2009-2013: studia doktoranckie, Katedra Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych, Uniwersytet Jagielloński
2015: doktorat na podstawie pracy „Antyczne dokonania enologiczne jako źródło inspiracji europejskiej kultury muzycznej” (promotor: prof. dr hab. Zdzisław Mach), specjalność: kulturoznawstwo (recenzenci: prof. zw. dr hab. prof. zw. dr hab. Maria Flis, Jan Malicki),  Wydział Filologiczny, Uniwersytet Śląski
Zatrudnienie:

Filia Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie (1979-2004)
Katedra Kompozycji i Teorii Muzyki, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: od 1984 roku
Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu (2000-2012)
Współpraca z Zakładem Arteterapii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (współorganizacja sesji naukowych, konsultacje działań wydawniczych, koncepcje badań naukowych) (2001-2005)
Stypendia i granty:

Stypendium Rządu Francuskiego w Paryżu (Biblioteka Narodowa, konsultacje u prof. Francois Lesure’a) (1984, 1991)
Grant indywidualny z dziedziny teorii muzyki – sfinalizowany w postaci publikacji pt. Śląskie intermundia – muzyka instrumentalna na Śląsku w latach 1945-1995, Katowice 2001, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (1999-2000)
Grant: Słownik Kompozytorów Polskich XX wieku pod red. prof. Marka Podhajskiego (1999-2002), Akademia Muzyczna w Gdańsku – Akademia Muzyczna w Warszawie (współuczestnictwo)
Sprawowane funkcje:

Członkini ZKP Sekcji Muzykologów
Członkini Société Française de Musicologie w Paryżu
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Publikacja książkowe (monografie):  

„Bolesław Woytowicz – pianista, kompozytor, pedagog”, Katowice 1987
„Adam Roman Mitscha – pedagog, kompozytor, publicysta”, Katowice 1989
„Polska kultura muzyczna na Śląsku Górnym i Cieszyńskim w latach 1922-1939”, Katowice 1994
„Forma sonatowa w XIX wieku”, Katowice 1999
„Sérénité – humor – fantazja. Poetyka muzyki instrumentalnej Francisa Poulenca”, Poznań 2000
„Śląskie intermundia. Muzyka instrumentalna na Śląsku w latach 1945-1995”, Katowice 2001
„Polski folklor muzyczny”, Bytom 2002
„Forma sonatowa w XIX i w pierwszej połowie XX wieku. Gatunek koncertu od baroku do neoklasycyzmu”, Katowice 2003
„Józef Świder – muzyka, która czekała na postmodernizm”, Katowice 2008
„Obrazy dźwiękowe między tekstami. Katedry i góry w muzyce”, Katowice 2010
„Linia wina w muzyce”, Warszawa 2016
„Duchowość w muzyce polskiej – świat jako mit i jako labirynt. Dzieło Wojciecha Kilara i Aleksandra Lasonia – interpretacje” (w przygotowaniu – PWN Warszawa).
Redakcje i współredakcje:

„Z zagadnień polskiej kultury muzycznej. Studia folklorystyczne”, red. A. Dygacz, J. Szulakowska, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1422, Katowice 1994 https://www.sbc.org.pl/publication/65144
„Nadia Boulanger – maestra polskiego neoklasycyzmu”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, Katowice 2018
Publikacje w monografiach wieloautorskich:

„Wpływ europejskiej kultury muzycznej na styl polskiej twórczości lat 1956-1975”, [w:] „Stylove problemy a podnety soucasne polske hudby 1987”, Ostrava 1988
„Synteza uniwersalizmu i stylu narodowego w polskiej kameralistyce II połowy XIX wieku”, [w:] „Warsztat kompozytorski, wykonawstwo i koncepcje polityczne I. J. Paderewskiego”, red. W. M. Marchwica, A. Sitarz, Kraków 1991
„Aleksander Lasoń – estetyka, ewolucja, inspiracje”, [w:] „Inspiracje w muzyce XX wieku”,  Podkowa Leśna 1993
„Symbole i postacie z dawnych wieków w ujęciu współczesnych kompozytorów śląskich”, [w:] „Przenikanie języka czeskiego i polskiego do poezji średniowiecznej i twórczości pieśniowej na Śląsku”, red. T. Martinek, A. Wójcik, Cieszyn 1996
„Przemiany stylistyczne w muzyce francuskiej na przełomie XIX i XX wieku”, [w:] „Dzieło muzyczne między inspiracją a refleksją. Księga Pamiątkowa na 60-lecie urodzin Marka Podhajskiego”, red. J. Krassowski, Gdańsk 1998
„Problemy współczesnej analizy muzycznej na przykładzie Concerto festivo A. Lasonia”, [w:] „Problemy wykonawcze muzyki współczesnej”, Zielona Góra 1998
„Stylistyka twórczości Grażyny Bacewicz do 1956 roku na przykładzie jej utworów kameralnych”, [w:] „O Grażynie Bacewicz”, red. M. Gąsiorowska, Poznań 1998
„Sinfonische Musik der Oberschlesischen Komponisten“ [2 rec.], [w:] „Musikgeschichte in Mittel- und Osteuropa. Mitteilungen der Internationalen Arbeitsgemeinschaft an der Technischen Universitate Chemnitz“, Chemnitz 1998
„Od eufonii do postmodernizmu – opery Eugeniusza Knapika”, [w:] „Opera polska w XX wieku”, red. M. Jabłoński, H. Lorkowska, J. Stęszewski, Poznań 1999
„Temat drugi formy sonatowej wybranych sonat L. van Beethovena. Przegląd pojęcia”, [w:] „Forma sonatowa. Teoria, pojęcia, analiza. Materiały z seminarium w 1998 roku”, Warszawa 1999
„Zarys życia muzycznego na Śląsku Cieszyńskim”, [w:] „Śląsk Cieszyński. Zarys kultury materialnej i duchowej”, red. W. Sosna, Cieszyn 2000
„A. B. Marx i jego teoria formy sonatowej”, [w:] „Forma sonatowa – metody analizy”, red. CEA, Warszawa 2000,
„Ewolucje estetyczne śląskiej twórczości muzycznej  w II połowie XX wieku – transtekstualność dzieła”, [w:] „Polska muzyka XX wieku”, red. M. Dziadek, Katowice 2001
“Francis Poulenc et le groupe des Six”, [w:] “Music in the World of Ideas. Dedicated to Michał Bristiger”, red. H. Geyer, M. Jabłoński, J. Stęszewski, Poznań 2001
„Sonata B-dur F. Schuberta op. posth. – dominanta jednej idei”, [w:] „Sonaty fortepianowe okresu romantyzmu”, Warszawa 2001
„Śląska muzyka XX wieku. Constans i warianty”, [w:] „Polska kultura muzyczna w XX wieku”, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2001
„Czy śląska twórczość końca XX wieku przylega do syndromu stylu późnego?”, [w:] „Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze”, red. W. Kalaga, E. Knapik, Katowice 2003
„Koryfeusze śląskiego neoklasycyzmu – Bolesław Szabelski i Bolesław Woytowicz w orbicie wpływów dzieła Karola Szymanowskiego”, [w:] „Wokół kategorii narodowości, wielokulturowości i uniwersalizmu w muzyce polskiej”, red. A. Matracka-Kościelny, Warszawa – Podkowa Leśna 2003
“La reception et la transformation du style de Frederic Chopin dans la musique francaise jusqu’au milieu du XXe siècle”, [w:] “Chopin and His Work in the Context of Culture”, t. 2, red. I. Poniatowska, Kraków 2003
„Śląskie intermundia – muzyka instrumentalna na Śląsku w latach 1945-1995”, [w:] „Środowisko – kompozytor – dzieło w muzyce polskiej XX wieku”, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2003
„Dzieło muzyczne w kontekście przemian artystycznych idei europejskiej”, [w:] Dzieło muzyczne. Estetyka, struktura, recepcja”, red. A. Nowak, Bydgoszcz 2005
„Teoria i praktyka w dydaktycznym przekazie form muzycznych – na przykładzie koncertu” [w:] „Muzyka i jej konteksty cz. I. Musica practica, musica theoretica”, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, J. Tatarska, Poznań 2005
„Humor w muzyce – szkic do obrazu”, [w:] „Sztuki nie sposób tworzyć ex nihilo. Jerzemu Bauerowi na siedemdziesięciolecie”, Łódź 2006
„Neoklasycyzm jako manieryzm ekspresyjnego impresjonizmu”, [w:] „Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze”, t. 2., red. E. Knapik, E. Borkowska, Katowice 2006
„Ewolucja pojęcia ‘polska muzyka narodowa’ na przestrzeni półwiecza końca XIX i początku XX wieku w słowie i dźwięku”, [w:] „Między muzykologiczną refleksją a pedagogiczną pasją”, red. I. Mida, A. Waluga,  Katowice 2008
„Coincidentio oppositorum w kulturze i muzyce europejskiej. Kanon i intereferncje”, [w:] „Haendel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki”, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Poznań 2010
„Seksta mała jako symbol miłości w operze”, [w:] „Od literatury do opery i z powrotem. Studia nad estetyką teatru operowego”, red. R.D. Golianek, P. Urbański, Toruń 2010
„Związki Henryka Mikołaja Góreckiego z Polską”, [w:] „Henryk Mikołaj Górecki. Twórczość i inspiracje”, red. M. Pietrzykowska, G. Rubin, Bydgoszcz 2010
„Symbolika, barwa i humanizm obrazów dźwiękowych Rafała Augustyna. Ekfraza ‘gatunków zmąconych’”, [w:] „Kultura muzyczna na Śląsku”, Katowice 2011
„Symbolika obrazu gór w muzyce XIX i XX wieku”, [w:] „W harmonii z naturą. Elementy ekologii w pedagogice i sztuce”, red. M. Knapik, A. Łobos, I. Nowakowska-Kempny, Kraków 2011
„Wpływy kultury niemieckiej w obszarze muzyki polskiej: prolegomena i penetracja”, [w:] „Tradycje śląskiej kultury muzycznej”, red. A. Granat-Janki, Wrocław 2011
„Coincidentio oppositorum w kulturze i muzyce europejskiej - kanon i interferencje. Warszawa w muzyce i kulturze – urbi Varsovia illustrata carmine heroica – metamorfozy dramatycznego toposu”,
[w:] „Kompozytor i jego świat: Bronisław Kazimierz Przybylski in memoriam”, red. E. Kowalska-Zając, M. Szoka, Łódź 2012
„Muzyka i ogrody jako wzajemnie się naświetlające teksty kultury”, [w:] „Wartości w muzyce. Muzyka w środowisku społecznym”, tom 4., red. J. Uchyła-Zroski, Katowice 2012
„Lwowskie korzenie śląskiej muzycznej uczelni w Katowicach”, [w:] „Niezwykła więź Kresów Wschodnich i Zachodnich”, red. K. Heska-Kwaśniewicz, A. Ratuszna i E. Żurawska, Katowice 2012
„Ogląd procesów transformacji ziem Górnego Śląska i Śląska Opolskiego w kontekście zrównoważonego rozwoju. Od tradycji do wizji”, [w:] „Zrównoważony rozwój. Debiut naukowy 2012”, red. T. Jemczura, H. Kretek, Racibórz 2013
„Józef Świder - muzyka nostalgii – ‘prawo niepełni’”, [w:] „Wartości w muzyce. Interpretacja w muzyce jako proces twórczy”, t. 5., red. J. Uchyła-Zroski, Katowice 2013
„Muzyka w środowisku katowickim - tradycja i innowacyjność w kontekście kultury europejskiej”, [w:] „Katowice. Kultura muzyczna Katowic i jej dzieje”, red. A. Barciak, Katowice 2013
„Genius loci Śląska: IV Symfonia jako portret ‘innego’ Beethovena. Napoleon w oczach mistrza”, [w:] „Śląsk w dobie kampanii napoleońskich”, red. D. Nawrot, Katowice 2014
„Polski postmodernizm muzyczny – ogląd kontradykcyjny. Twórczość Wiesława Cienciały i Andrzeja Dziadka. Fale i dzwony – la change est la nature”, [w:] „Wartości w muzyce”, t. 6., red. J. Uchyła-Zroski, Katowice 2014
„Zeitpunkt 1913 w alegorycznej restytucji Alberta Roussela – Le Festin d’araignee”, [w:] „Święto wiosny – dwie perspektywy”, red. M. Szoka, T. Majewski, Łódź 2014
„Idiom nocy romantycznej w muzyce francuskiej przełomu XIX i XX wieku”, [w:] „Noce romantyków. Literatura – Kultura – Obyczaj”, red. D. Skiba, Anna Rej, M. Ursel, Kraków 2015
„Francuski muzyczny symbolizm stylu późnego. L'esprit francais w obrazie dworskiej sztuki XV-wiecznej Burgundii i sztuki elit końca XIX wieku”, [w:] „Styl późny w muzyce, literaturze i kulturze”, t. 3., red. E. Knapik, A. Woźniakowska, W. Stępień, J. Szurman, Katowice 2016
„Romański idiom dekadenckiej melancholii – gatunek muzycznej ballady”, [w:] „Światy melancholii”, red. M. Dybizbański, Aneta Mazur, 2016
„Życie muzyczne Śląska Cieszyńskiego do 1918 roku;  Życie muzyczne i muzyka Śląska Cieszyńskiego po II wojnie światowej”, [w:] „Kultura i sztuka Śląska Cieszyńskiego na przestrzeni wieków”, red. Ł. Konarzewski, Cieszyn 2016
„Dzieło Karola Szymanowskiego w funkcji mitu kreacyjnego polskiej muzyki współczesnej – syndrom, konteksty”, [w:] „Mity założycielskie w literaturze XX wieku”, red. S. Brzozowska, M. Dybizbański, Opole 2018
„Nadia Boulanger – maestra polskiego neoklasycyzmu”, [w:] „U źródeł polskiego neoklasycyzmu. Nauczanie Nadii Boulanger na tle edukacji kompozytorskiej w Berlinie w I połowie XX wieku”, red. B. Barwinek, M. Stochniol, W. Stępień, J. Szulakowska, Katowice 2018
„Między mitem a utopią – zaśpiewy narodowej dumy – obszary infiltracji ideologii, czyli ogląd postaci folkloru w muzyce polskiej w latach 1918-2018”, [w:] „Powracające fale”, red. M. Szoka, Łódź 2018
Publikacje w czasopismach muzycznych (wybór):

„Twórczość Bolesława Woytowicza z okresu śląskiego – próba charakterystyki ewolucji warsztatu kompozytorskiego”. „Tradycje śląskiej kultury muzycznej III. Zeszyty Naukowe PWSM we Wrocławiu nr 28”, Wrocław 1981
„Charakterystyka warsztatu pianistycznego Bolesława Woytowicza i jego system aplikacyjny”. „Muzyka” 3-4/1985
„Bolesław Szabelski i Bolesław Woytowicz jako przedstawiciele śląskiego neoklasycyzmu – komparatystyka, geneza”. „Tradycje śląskiej kultury muzycznej IV. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu nr 43”, Wrocław 1987
„Idiom sonatiny XX wieku w ujęciu M. Ravela i A. Roussela”. „Muzyka fortepianowa VII. Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku nr 42”, Gdańsk 1987
„Wpływy muzyki francuskiej w twórczości kompozytorów śląskich”. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Gdańsku nr XXVI, red. J. Krassowski”, Gdańsk 1987
„Cechy romantyczne w polskiej szkole interpretacji Chopina”. „Rocznik Chopinowski” 20(cz. II)/1988
„Kwartet fortepianowy c-moll Władysława Żeleńskiego – przedstawienie”. „Muzyka fortepianowa VIII. Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku nr 46”, Gdańsk 1989
„Zarys charakterystyki notacji Sylvana Bussottiego na podstawie wybranych utworów”. „Polsko-włoskie materiały muzyczne. Pagine nr 5”. Kraków-Warszawa 1989
„Wpływ dzieła Chopina na twórczość kompozytorów francuskich przełomu wieków”. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej w Gdańsku nr 29-30”, red. J. Krassowski, Gdańsk 1991
“Traits romantiques de l’ecole polonaise d’interpretation de Chopin”, “Chopin Studies nr 4”, Warszawa 1994
“Francuski koncert fortepianowy – problem, komparatystyka”. „Muzyka fortepianowa XI. Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku”, Gdańsk 1998
„Twórczość kameralna G. Faure’go i E. Chaussona jako obraz przemian epoki”, „Res Facta Nova” 3(12)/1999
„Śląska kultura muzyczna w aspekcie historyzmu”. „Współczesność spadkobiercą tradycji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego nr 1912”, Katowice 2000
„Idiom wielotematyczności formy sonatowej w koncertach fortepianowych W. A. Mozarta”. „Muzyka fortepianowa XII. Prace Specjalne Akademii Muzycznej w Gdańsku”, Gdańsk 2001
„Serenite i unicum Sonaty h-moll F. Chopina. Studium komparatystyczne”. „Sonaty Fryderyka Chopina. Forma sonatowa. Sesja nadzwyczajna z okazji Roku Chopinowskiego”, Warszawa 2001
„Odzwierciedlenie kategorii serenite w muzyce wybranych kompozytorów XIX i XX wieku”. „Forum Muzykologiczne” 1/2004, Warszawa 2004
„Gatunek koncertu w twórczości kompozytorów górnośląskich”. „Rafał Maszkowski (1838-1901). Tradycje Śląskiej Kultury Muzycznej X. Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej we Wrocławiu”, red.
D. Kanafa i M. Zduniak, Wrocław 2005
„Chanson d'amour" w muzyce polskiej" XX wieku - wizje i iluzje, czyli meandry jednego toposu”.  „De musica commentarii”, t. 3, red. T. Brodniewicz, H. Kostrzewska, Poznań 2012
„Twórczość Klary Wieck i Cecile Chaminade jako obraz funkcji kobiety w europejskim życiu muzycznym”. „Muzyka, Historia, Teoria, Edukacja” 2012/2
„Polska muzyka chóralna obrazem przemian dziejowych i artystycznych w kontekście kultury europejskiej”, [w:] „Muzyka, historia, teoria, edukacja”, 2013/3
„Ars Antiqua wobec Ars Nova muzyki francuskiej XX wieku – Jean Francais i Jacques Ibert w tle przemian modernizmu scjentycznego”. „Studia Artystyczne 1.”, red. J. Uchyła-Zroski,  Katowice 2014
„Kontradykcyjne wektory oddziaływania impresjonizmu rezonującego w muzyce francuskiej połowy XX wieku - postimpresjonistyczna ,estetyka labiryntu,”. Portrety kompozytorskie Charlesa Koechlina
i Florenta Schmitta. „Muzyka, historia, teoria, edukacja”, UKW Bydgoszcz 2014
„Sztuka europejska jako element kształtujący europejską tożsamość - dychotomia związków”. „Studia Artystyczne nr 2”, Katowice 2014, red. J. Uchyła-Zroski
„Zrównoważony rozwój jako cel kulturowej edukacji kreatywnej – kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego. Obraz na przykładzie Akademii Aktywnego Seniora i Domu Kultury „Koszutka”
w Katowicach”. „Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie”, red. A. Kuzior,
H. Kretek, Gliwice 2017
Katowice – Miasto Kreatywne Muzyki UNESCO na przykładzie Instytucji Promocji i Upowszechniania Muzyki „Silesia”. „Polski Rocznik Muzykologiczny” 2018/ XVI
“Frederick Delius (1862-1934) – His Music as a Tone-Painting – Creation among Different Culttures”. „International Journal of English Literature and Social Sciences”, vol. 4, issue 5, Sept-Oct 2019
„Justyna Kowalska-Lasoń – portret z karawaną w tle, Justyna Kowalska-Lasoń, A Portrait with
a Caravan in the Background”. „Musicology Today” 2020
„Sacrum w późnych utworach Wojciecha Kilara”. „Zeszyty Naukowe Akademii Muzycznej Wrocław”, red. A. Granat-Janki, Wrocław 2020
Publikacje internetowe:

„Marzenia i wizje dźwiękowe. Ewolucja muzyki francuskiej od końca XVIII do XX wieku”
„Znaczenie Grupy Sześciu w muzyce XX wieku - awangarda czy manieryzm neoklasycyzmu”
„Groty, legendy i rycerze, czyli muzyka do trylogii J. R. R. Tolkiena Władca pierścieni”
„Refleksy muzyki na wodzie – ‘akwatyczność’ ujęć M. Ravela jako respons na protoimpresjonistyczne późne obrazy F. Liszta”
„Postać i dzieło Ch. V. Alkana jako Chopina ‘misterium mundi’”
„Artystyczny mistycyzm A. Skriabina w kontekście jego epoki”
„Peregrynacje splotów - ciągła reaktywacja ducha muzyki europejskiej wywodząca się z nowatorskich centrów Zachodu”
„Idiom sérénité - przybliżenie i muzyczna eksplikacja”
„Symbol wody a muzyka – interpretacja, komparatystyka. Woda przechowuje pamięć pokoleń” publikacja internetowa Fundacji TYGIEL z Konferencji Kulturowe i filozoficzne aspekty literatury
i sztuki, 2020, http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/D1A7EF0D-AE71-A839-DF64-61F44EC66158
Inne:

„Panorama śląskiej kultury muzycznej. Do użytku szkół powszechnych podstawowych
i ponadpodstawowych”(5 kaset z podręcznikiem metodycznym), Wydział Kultury Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, Filharmonia Śląska, Katowice 1998


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie