Treść podstrony

Ogłoszenie o konkursie

REKTOR 

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego 

w Katowicach

 

ogłasza

Konkurs otwarty na stanowisko profesora wizytującego

w Katedrze Instrumentów Smyczkowych

w specjalności wiolonczela

 

1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w art. 113 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,
  • wykazują się wybitnymi osiągnięciami artystycznymi i naukowymi.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu składają następujące dokumenty:

  • ​​​​​​​​​​​​​​podanie o dopuszczenie do konkursu zawierające klauzulę:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1781),

  • życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • oświadczenie o niekaralności,
  • zwięzły opis najważniejszych osiągnięć artystycznych i naukowych.

3. Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Dokumenty należy składać do dnia 21.07.2023 r. w Punkcie Informacyjnym Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach lub pocztą tradycyjną na adres:

 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ul. Zacisze 3

40-025 Katowice

z dopiskiem: Dział Kadr i Płac 

​​​​​​​

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu. Dokumenty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. ​​​​​​​

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji zatrudnienia na stanowisku profesora wizytującego.

 

Wydarzenia

Zobacz wszystkie