Treść podstrony

Konieczna-Nowak Ludwika

dr hab., prof. AM

Kierownik Katedry Muzykoterapii w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, muzykoterapeutka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Muzykoterapeutów, do 2018 roku redaktor naczelna Polskiego Pisma Muzykoterapeutycznego.


Absolwentka Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach (teoria muzyki). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu muzykoterapii we wrocławskiej Akademii Muzycznej, w tej specjalności kształciła się także w School of Music University of Louisville (Kentucky, USA).


Stopień naukowy doktora uzyskała w roku 2012, w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, habilitację - w roku 2019 w Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.


Brała aktywny udział w wielu konferencjach w kraju i zagranicą, jest autorką szeregu artykułów w międzynarodowych czasopismach naukowych. Na swoim koncie ma także autorstwo i redakcję monograficznych publikacji książkowych.


Swoje zainteresowania praktyczne i naukowe koncentruje wokół muzykoterapii dzieci i młodzieży z doświadczeniami traumy oraz relacji między obszarami estetyki i terapii.

Wybrane publikacje

Monografie

Ludwika Konieczna-Nowak (2013). Wprowadzenie do muzykoterapii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
Katarzyna Krasoń, Ludwika Konieczna-Nowak (2016). Sztuka, terapia, poznanie. W stronę podejścia indywidualizującego w badaniach muzykoterapeutycznych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
Ludwika Konieczna-Nowak, red. (2016). Music Therapy and Emotional Expression. A Kaleidoscope of Perspectives. Wydawnictwo Akademii Muzyczne im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Konieczna-Nowak, L. (2018). Muzykoterapia. Sztuka – nauka – człowiek. Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
Bieleninik, Ł., Konieczna-Nowak, L. red. (2020). Muzykoterapia dzieci przedwcześnie urodzonych i ich rodzin. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar
Czasopisma anglojęzyczne


Konieczna-Nowak, L. (2015). Music, Text, Music-and-Text and Psychophysiological Responses: A Randomized Controlled Trial. Arts in Psychotherapy, nr 42, s. 57-62.
Konieczna-Nowak, L., Trzęsiok, M. (2018). Reflections on Art, Aesthetics, and Therapeutic Context in Music Therapy. Nordic Journal of Music Therapy, 27(4).
Bieleninik, Ł., Konieczna-Nowak, L., Knapik-Szweda, S., Kwaśniok, J. (2020). Evaluating feasibility of the LongSTEP (Longitudinal study of music therapy’s effectiveness for premature infants and their caregivers) protocol with a Polish cohort. Nordic Journal of Music Therapy, 29(5).
Bieleninik, Ł., Konieczna-Nowak, L., Knapik-Szweda, S., Kwaśniok, J. (2020). Music therapy for preterm infants and their parents during NICU stay and beyond: current recommendations for clinical practice in Poland. Health Psychology Report, 8(3).
Katusic, A., Konieczna-Nowak, L. (2020). Reflections upon boundary complexities in the clinical practice of Croatian and Polish music therapists. Approaches. An Interdisciplinary Journal of Music Therapy.
Czasopisma polskojęzyczne

Konieczna-Nowak, L. (2013). Możliwości stosowania muzykoterapii w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi – praktyka i stan badań. Psychiatria i psychoterapia, 9(2), s.17-28.
Konieczna-Nowak, L., Dzwonowska, G. (2015). Czynnik metrorytmiczny
i melodyczny a zapamiętywanie informacji. Eksperymentalne badanie pilotażowe.
Forum Pedagogiczne, 1, s. 89-97.
Konieczna-Nowak, L. (2017). Psychologia muzyki a muzykoterapia – przedmiot, klasyfikacja, relacja. Kultura i Edukacja, 1(115), s. 63-78.
Konieczna-Nowak, L. (2017). Perspektywa neuronaukowa w muzykoterapii skierowanej do osób starszych. Konteksty społeczne, 5, 1(9), s. 98-102.
Rozdziały w publikacjach zbiorowych

Konieczna-Nowak, L. (2013). Muzykoterapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocji i zachowania. W: Podstawy muzykoterapii, red. K. Stachyra, Wydawnictwo UMCS.
Konieczna-Nowak, L. (2014). Autorytety młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym. W: red. G. Darłak, Kto chce zapalać innych sam musi płonąć. O relacji mistrz-uczeń. Wydawnictwo AM
Konieczna-Nowak, L. (2016). Kołysanki Utulanki - wczesna interakcja muzyczna a rozwój niemowlęcia. W: red. L. Hirnle, Muzyka w życiu człowieka. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla.
Konieczna-Nowak, L. (2016). Muzyka a rozwój dziecka. W: red. L. Hirnle, Muzyka w życiu człowieka. Wrocław: Wrocławskie Wydawnictwo Naukowe Atla.
Konieczna-Nowak, L. (2018). Lullaby for butterfly: a dramatherapy and music therapy project for young people who have experienced social deprivation. W: red. Amelia Oldfield i Mandy Carr, Collaborations within and between Dramatherapy and Music Therapy; Experiences, Challenges and Opportunities in Clinical and Training contexts, Jessica Kingsley Publishers.
Konieczna-Nowak, L. (2019). Kreatywność nie wyklucza! Muzykoterapia w kształtowaniu resilience i kreatywności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. W: Kreatywność w arteterapii (red. E. Janicka-Olejnik, W. Strzelecki), Wydawnictwo ATH.
Konieczna-Nowak, L. (2020). Muzykoterapia, czyli pogranicza nauki i sztuki. Praktyka, teoria, stan bada. W: Psychologia muzyki (red. M. Chełkowska-Zacharewicz, J. Kaleńska-Rodzaj), PWN.


Powrót

Wydarzenia

Zobacz wszystkie