Strona główna Home

The Karol Szymanowski Academy of Music in Katowice

About the institution

The Academy was founded in 1929. Located in a beautiful neo-Gothic building, the Academy holds a variety of artistic events such as concerts, masterclasses, workshops, competitions and conferences both on national and international levels, combined with didactic activities.

The Academy offers full-time as well as part-time BA, MA, post-graduate studies in accordance with the European Credit Transfer System (ECTS).

The organisational structure of the Academy consists of four departments: Composition, Conducting, Theory and Music Education Faculty, Instrumental Faculty, Vocal-Acting Faculty and Jazz and Popular Music Faculty. Studies are offered in many fields: Composition, Conducting and Theory of Music, Music Education, Instrumental Performance, Vocal Performance, Dance Performance and Jazz and Stage Performance Music.

Academy authorities

Rector
prof. dr hab. Władysław Szymański 

Vice-Rector for Didactics and Science
prof. dr hab. Wanda Palacz

Vice-Rector for Students and PhD students
dr hab. Jacek Glenc, prof. AM

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Informacje o instytucji

Akademia została założona w 1929 roku. W mieszczącej się w pięknym neogotyckim budynku Akademii odbywają się różnorodne wydarzenia artystyczne takie jak koncerty, kursy mistrzowskie, warsztaty, konkursy i konferencje zarówno na poziomie krajowym jak i międzynarodowym, wraz z zajęciami dydaktycznymi.

Akademia oferuje studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe i doktoranckie, w trybie dziennym i zaocznym, zgodne z Europejskim Systemem Transferu Punktów (ECTS).

Struktura organizacyjna to cztery wydziały: Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii i Edukacji Muzycznej, Wydział Instrumentalny, Wydział Wokalno-Aktorski i Wydział Jazzu i Muzyki Rozrywkowej. Studia oferowane są na wielu kierunkach: kompozycja, dyrygentura i teoria muzyki, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, instrumentalistyka, wokalistyka, taniec oraz jazz i muzyka estradowa

Władze uczelni

JM Rektor
prof. dr hab. Władysław Szymański

Prorektor ds. dydaktyki i nauki
prof. dr hab. Wanda Palacz

Prorektor ds. studentów i doktorantów
dr hab. Jacek Glenc, prof. AM


Akademia Muzyczna Katowice - budynek