Erasmus

Program Erasmus umożliwia włączenia się do współpracy międzynarodowej poprzez mobilność studentów i pracowników uczelni.

Podstawowe informacje dla studentów:


Korzyści

Wyjazdy w ramach Programu Erasmus umożliwiają wymianę doświadczeń, doskonalenie znajomości języków obcych, poznanie innych systemów kształcenia, nawiązanie nowych znajomości; pozwala zwiększyć samodzielność i pewność siebie.

Kto może ubiegać się o wyjazd?

O wyjazd mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli 1 rok studiów I stopnia, osiągają dobre wyniki w nauce (średnia co najmniej 19pkt.) i znają język obcy, w jakim prowadzone będą zajęcia za granicą.

Czas trwania pobytu, miejsca

Pobyt za granicą w ramach Programu Erasmus może trwać od 3 do 12 miesięcy na każdym poziomie studiów (preferowana jest długość nie mniejsza niż jeden pełny semestr). W ramach Programu Erasmus+ można wyjechać do uczelni z krajów członkowskich Unii Europejskiej, do Islandia, Liechtensteinu, Norwegii, Turcji i FYROM (byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii). Sprawdź, czy uczelnia, do której chcesz aplikować, znajduje się na
liście uczelni partnerskich Akademii Muzycznej. Jeżeli nie – skontaktuj się z koordynatorem.

Erasmus a tryb studiów

Wyjazd jest możliwy zarówno w wypadku stacjonarnego, jak i niestacjonarnego trybu studiów (w wypadku studiów niestacjonarnych nie zwalnia on z odpłatności za studia, zgodnie z aktualnym Zarządzeniem Rektora w sprawie pobierania opłat za usługi edukacyjne, a także trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów lub doktorantów).

Rekrutacja

Rekrutacja do Programu Erasmus dla studentów obejmuje dwa etapy, które są szczegółowo omawiane podczasspotkania informacyjnego (organizowanego na początku grudnia każdego roku). Wszystkich studentów zainteresowanych wyjazdem zdecydowanie zachęcamy do udziału w spotkaniu.
Etap pierwszy – złożenie dokumentów u uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus. Każdy student może złożyć dokumenty do maksymalnie 3 wybranych uczelni w ramach jednego naboru.
Lista wymaganych dokumentów
Termin: 10 lutego w roku akademickim poprzedzającym wyjazd (chyba że termin aplikowania w uczelni przyjmującej jest wcześniejszy).
Etap drugi - rozmowa kwalifikacyjna z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną programu Erasmus, której przewodniczącym jest Rektor. Komisja ta zatwierdza oficjalną listę osób zakwalifikowanych do wyjazdu oraz listę rezerwową.
Uwaga! W przypadku wolnych miejsc, ogłoszony może zostać dodatkowy nabór na wyjazd w letnim semestrze danego roku akademickiego do niektórych uczelni.

Wsparcie finansowe

Podczas wyjazdu uczestnikom mobilności wypłacane jest stypendium, które z założenia ma pokryć część kosztów podróży i pobytu w innym kraju. Informacja o stawkach stypendium, określanych na każdy rok akademicki, znajduje się w dokumentach do pobrania.
Akademia Muzyczna realizuje projekt dofinansowany z funduszy Programu Operacyjnego Wiedza-Edukacja-Rozwój (POWER) „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej”. W związku z tym istnieje możliwość uzyskania zwiększonego wsparcia przez osoby niepełnosprawne lub studentów, którym przysługuje stypendium socjalne. Informacja o stawkach stypendium POWER, określanych na każdy rok akademicki, znajduje się w dokumentach do pobrania. Mobilności finansowane z funduszy POWER realizowane są według zasad obowiązujących w Programie Erasmus.

Uznawalność wyników w nauce

Przed wyjazdem, uczelnia macierzysta podpisze z Tobą "Porozumienie o programie zajęć" (Learning agreement), w którym będą ustalone szczegóły planowanych studiów (w tym: przedmioty, które będziesz realizować w uczelni przyjmującej, liczba punktów ECTS, jaką powinieneś uzyskać). Po zakończeniu mobilności, od uczelni przyjmującej otrzymasz tzw. "Wykaz zaliczeń" (Transcript of Records), w którym zamieszczone będą uzyskane przez Ciebie osiągnięcia wraz z oceną i liczbą punktów ECTS. Na tej podstawie dziekan zaliczy przedmioty zrealizowane w uczelni zagranicznej. Po powrocie z uczelni przyjmującej zostaniesz też poproszony o wypełnienie specjalnego raportu na temat wyjazdu.

Co zrobić przed wyjazdem?

Zadbaj o swoje kompetencje językowe. W ramach polityki dotyczącej przygotowania językowego, Akademia Muzyczna oferuje studentom zajęcia językowe (jęz. angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański) i zapewnia dostęp do odpowiednich pomocy naukowych oraz narzędzi do oceny nabytych umiejętności językowych. Ponadto, uczestnikom mobilności studenckich oferowane jest wsparcie językowe poprzez system Online Linguistic Support (OLS). Obejmuje on obowiązkową ocenę kompetencji językowych stypendysty (testy wypełniane bezpośrednio przed wyjazdem i po powrocie z mobilności) oraz dobrowolne kursy językowe online. Dowiedz się, czy w kraju, do którego wyjeżdżasz, wymagana jest wiza/legalizacja pobytu (potrzebne informacje znajdziesz na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych). Zadbaj o ubezpieczenie zdrowotne oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Podstawowe ubezpieczenie zdrowotne w krajach UE i EOG gwarantuje Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronach NFZ (www.nfz.gov.pl). Na ok. miesiąc przed wyjazdem skontaktuj się z koordynatorem Programu Erasmus, aby podpisać umowę.

Dodatkowe zasady

W uczelni przyjmującej będziesz mieć takie same prawa i obowiązki jak jej studenci. Uczelnia przyjmująca nie będzie pobierać od Ciebie czesnego, wpisowego ani żadnych dodatkowych opłat za studia. Przedmioty zaliczone w uczelni partnerskiej podczas pobytu na stypendium Erasmus, które nie znajdują się w Twoim planie studiów w uczelni macierzystej, będą uznawane jako Twoje dodatkowe osiągnięcia i wpisane do suplementu Twojego dyplomu. Zachowasz prawo do korzystania z krajowych stypendiów lub pożyczki, do których nabyłeś prawo przed wyjazdem. Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 26.11.2018 w sprawie szczegółowych zasad obowiązujących studentów przy wyjazdach na mobilność zagraniczną (do pobrania poniżej).

Informacje dla nauczycieli akademickich i innych pracowników uczelni

Istnieje możliwość wyjazdu do zagranicznej uczelni w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych lub odbycia szkolenia. Chęć takiego wyjazdu należy zgłosić pisemnie uczelnianemu koordynatorowi Programu Erasmus w terminie do 31 października roku akademickiego, w którym ma się odbyć wyjazd. Szczegółowe zasady określa Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad obowiązujących przy dydaktycznych lub szkoleniowych wyjazdach pracowników w ramach programu ERASMUS (do pobrania poniżej).

Kontakt:
Uczelniany Koordynator Programu Erasmus
Agnieszka Badura
Dział Nauki i Nauczania pok. A
tel. +48 32 7792354


Godziny otwarcia:
Poniedziałek 11:00 - 14:00
Wtorek 11:00 - 14:00
Środa 11:00 - 14:00
Czwartek 11:00 - 14:00
Piątek 11:00 - 14:00
» Lista uczelni partnerskich


» Erasmus - information for incoming applicants


» Deklaracja polityki uczelni - Erasmus


» Erasmus policy statement


» Karta Uczelni Erasmusa – Erasmus Charteropisdatapobierz
1. Komunikat o wysokości stawek w roku akademickim 2020/2021 10-07-2020 acrobat icon[130 kB]
2. Porozumienie o programie studiów – learning agreement 02-06-2016 .doc (MS Word/OO Write)[137 kB]
3. Student Application Form 02-06-2016 .doc (MS Word/OO Write)[196 kB]
4. Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad obowiązujących przy dydaktycznych lub szkoleniowych wyjazdach pracowników w ramach programu ERASMUS 17-10-2014 acrobat icon[55 kB]
5. Indywidualny program nauczania (pedagodzy) 22-09-2015 acrobat icon[139 kB]
6. Indywidualny program szkolenia (pracownicy) 22-09-2015 acrobat icon[135 kB]
7. Prezentacja ze spotkania informacyjnego 18-12-2020 acrobat icon[84 kB]
8. Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 15.10.2019 w sprawie szczegółowych zasad obowiązujących studentów przy wyjazdach na mobilność zagraniczną 15-10-2019 acrobat icon[84 kB]
9. Zarządzenie Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie zmiany zasad obowiązujących studentów przy wyjazdach w roku akademickim 2020/2021 28-07-2020 acrobat icon[84 kB]

Użyteczne linki:

Biuletyn Informacji Publicznej Deklaracja dostępności Logowanie do poczty Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach