Katedra Dyrygentury Chóralnej

Skład Katedry

 • Kierownik Katedry:
  • prof. dr hab. Krystyna Krzyżanowska-Łoboda
 • Pracownicy naukowo-dydaktyczni:
  • prof. dr hab. Iwona Melson
  • prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon
  • dr hab.Iwona Bańska, prof. AM
  • dr hab. Beata Borowska, prof. AM
  • adt dr Maria Piotrowska-Bogalecka
 • Pracownicy dydaktyczni:
  • st. wykł. Danuta Róg-Tomczak
  • st. wykł. Danuta Domańska-Garczarczyk
  • st. wykł. Aleksandra Bilińska-Słomkowska

Historia i działalność Katedry

Katedra Dyrygentury Chóralnej działająca w strukturze Instytutu Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki powołana została 1 października 2014 jako jednostka kontynuująca tradycje Katedry Chóralistyki (1991-2014) oraz wcześniejszego Zakładu Dyrygowania (1988-1991). Podczas wieloletniej działalności Katedry jej kierownikami byli: prof. zw. Jan Wojtacha (1991 – 2006), prof. zw. Czesław Freund (2006- 2013), a obecnie prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon.

Działalność Katedry ukierunkowana jest na wielopłaszczyznowe, praktyczno-teoretyczne kształcenie wyspecjalizowanych dyrygentów chóralnych, mające na celu przygotowanie do indywidualnej działalności artystycznej, naukowej, dydaktycznej czy kulturotwórczej. Sprawuje ona opiekę merytoryczną nad tokiem nauczania na specjalnościach: Dyrygentura chóralna; Edukacja muzyczna, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno–instrumentalnych oraz przedmioty teoretyczne, a także Muzykoterapia.

Katedra Chóralistyki stanowi platformę wymiany doświadczeń oraz podnoszenia kwalifikacji jej członków. Ważnym elementem jej działalności jest organizacja konferencji (np. Konferencja „Głos ludzki jako najdoskonalszy instrument muzyczny” 2013), warsztatów (np. Warsztaty chóralne z prof. Wiktorem Zasławskim założycielem i dyrektorem Szkoły Chóralnej na Krymie 3.10.2012) oraz wykładów otwartych jej członków i zaproszonych gości, obejmujących w szerokim zakresie tematykę związaną z chóralistyką.

W 2015 roku Katedra Dyrygentury Chóralnej organizuje Międzynarodowy Festiwal Chórów Akademii Muzycznych "KoChAM muzykę współczesną", który jest dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

kocham.am.katowice.pl

Katedra jest również organizatorem jedynego wokalnego konkursu, dedykowanego adeptom sztuki dyrygenckiej, którego pierwsza edycja odbyła się w 2018 roku.

dirigereecantare.am.katowice.pl

W ramach upowszechniania kultury Katedra Chóralistyki podjęła się organizacji Śląskiego Festiwalu Chórów Szkół Muzycznych I i II stopnia, będącego kontynuacją cyklicznych Przeglądów Chórów Szkół Muzycznych Regionu Śląskiego. Festiwal przyjął formę rozbudowanej propozycji artystycznej złożonej z szeregu działań warsztatowych, koncertu oraz przesłuchań chóralnych.

http://sfch.katowice.pl/

Katedra Dyrygentury Chóralnej
Katedra Dyrygentury Chóralnej
Katedra Dyrygentury Chóralnej


(fot. K. Kędzierska)

W działalność artystyczną Katedry wpisują się również cykliczne koncerty, stanowiące egzaminy dyplomowe w wykonaniu Zespołów chóralnych oraz koncerty organizowane przez dyplomantów poza uczelnią, zespołów instrumentalnych oraz Wieczory muzyki instrumentalnej i wokalnej. Istotne miejsce w działalności artystycznej zajmują również projekty ogólnouczelniane z Akademicką Orkiestrą Symfoniczną.

Katedra Dyrygentury Chóralnej
Katedra Dyrygentury Chóralnej
Katedra Dyrygentury Chóralnej


(fot. K. Kędzierska)

Członkowie Katedry prowadzą również indywidualną działalność artystyczno-naukową i dydaktyczną, współpracując z zawodowymi instytucjami artystycznymi oraz z wyższym i średnim szkolnictwem muzycznym. Często związani są ze społecznym ruchem artystycznym, działając jako dyrygenci, jurorzy, konsultanci i animatorzy tego ruchu.

Do pobrania: informacje o specjalności Dyrygentura chóralna

Biuletyn Informacji Publicznej